Sign In
หน้า 'LAWANDREGULATIONS/INTERPRETATION' ยังไม่มีข้อมูลใน Library 'Site_Menu_Detail' กรุณาเพิ่มข้อมูลใน Library ดังกล่าว
ข้อหารือ/การตีความ

​นิยาม "ผู้บริหาร"​

การตีความนิยาม "ผู้บริหาร" ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า”

ตามที่นิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งมีคำถามว่าจะตีความ “ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน” อย่างไร หากตีความตามถ้อยคำในประกาศ จะต้องเปิดเผยถึงระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ทุกกรณีหรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทมี CFO ซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่าผู้จัดการฝ่ายดูแลควบคุมสายงานด้านบัญชีการเงินและรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงแล้ว ไม่ต้องนับลงมาระดับผู้จัดการได้หรือไม่ จึงขอสรุปแนวทางวินิจฉัยเกี่ยวกับนิยาม “ผู้บริหาร” ในส่วนที่กล่าวถึง “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า” ดังนี้

หากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในสายงานบัญชีการเงินรวมอยู่ในระดับ ผู้บริหาร สี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการแล้ว ก็ไม่ต้องนับรวมผู้จัดการฝ่ายการเงินหรือบัญชีอีก และในการพิจารณาว่า ผู้บริหาร ระดับใด  ถือเป็น “ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน” ให้บริษัทเป็นผู้ระบุเองว่า ผู้บริหาร ระดับใดได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว และเมื่อระบุแล้ว หากปรากฏว่าเป็น ผู้บริหาร ระดับที่ถัดจากบริหารสี่รายแรกลงมาเกิน 1 ขั้น ก็ให้นับ ผู้บริหาร ที่อยู่เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปทั้งหมดด้วย เช่น ตามตัวอย่างข้างล่าง หากบริษัทระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินคือ ผจก.บัญชี/การเงิน ก็ต้องนับ ผจก.บัญชี/การเงิน และผู้ช่วย CFO รวมเป็น ผู้บริหาร​ ตามนิยามด้วย

 

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207