Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​ผู้ประกอบวิชาชีพ


​​​ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน


สรุปหลักเกณฑ์ 


หน้าที่และขอบเขตการทำงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ​​

 ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และข้อกำหนดเพิ่มเติมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการลงลายมือชื่อโดยบุคคลดังต่อไปนี้

 1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน

 2. ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน


คุณสมบัติของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

​​​"บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน" นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นทางการ

ค้าปกติ และประสงค์จะให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน"ผู้ประเมินหลัก" หมายความว่า บุคลากรของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

 • บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  1. ​​​มีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท

  2. มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ชัดเจน รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งมีระบบงานที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะสามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

  3. มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

  4. มีผู้จัดการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณืในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  5. มีจำนวนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยสองคนต้องเป็นผู้ประเมินหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

  6. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

  7. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย     ขึ้นไปหรือเทียบเท่ามีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

  8. ไม่อยู่ระหว่างถูก ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบ หรืออยู่ระหว่างระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนดว่าจะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

 • ผู้ประเมินหลัก

  1. ​​​เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ยื่นคำขอความเห็นชอบซึ่งปฏิบัติงานประจำให้บริษัทเต็มเวลา

  2. มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนยื่นคำขอความเห็นชอบ และยังคงปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในขณะยื่นคำขอนี้

  3. มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยตามที่กำหนด

  4. แสดงได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะตามที่กำหนด

  5. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

  6. ไม่อยู่ระหว่างถูก ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบ หรืออยู่ระหว่างระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนดว่าจะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

  7. ผ่านการทดสอบหรืออบรมความรู้ความสามารถตามที่ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี)​


การได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมิน

 ให้ถือว่าบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมินประเมินให้สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยองค์กรวิชาชีพประเมินตามวรรคหนึ่งต้องเป็นองค์กรที่ ก.ล.ต. เห็นว่ามีความเหมาะสมในการเป็นองค์กรกำกับดูแลและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1-3

โทรศัพท์ 0-2263-6234