Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 179/2564 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 21/09/2564
ฉบับที่ 178/2564 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม 20/09/2564
ฉบับที่ 177/2564 ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 20/09/2564
ฉบับที่ 176/2564 ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน เพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชน 17/09/2564
ฉบับที่ 175/2564 ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภท pooled fund 17/09/2564
ฉบับที่ 174/2564 ก.ล.ต. พร้อมออกเกณฑ์รองรับ SME และ Startup ให้สามารถระดมทุนวงกว้างได้ภายในปี 2564 15/09/2564
ฉบับที่ 173/2564 ก.ล.ต. ไทย และ MAS สิงคโปร์ ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนการริเริ่มโครงการ Depository Receipt (DR) Linkage ของตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงตลาดทุนข้ามพรมแดน 15/09/2564
ฉบับที่ 172/2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ ก.ล.ต. ส่งเสริม SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน เปิดเวที LiVE Demo Day ตอกย้ำการขับเคลื่อน 14 ก.ย. นี้ 14/09/2564
ฉบับที่ 171/2564 กรมพินิจฯ และ ก.ล.ต. ร่วมส่งเสริมความรู้และทักษะบริหารจัดการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมต่อยอดการลงทุน 10/09/2564
ฉบับที่ 170/2564 ก.ล.ต. ร่วมมือสถาบัน CFA จัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในการผนวกปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน 08/09/2564