Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 44/2567 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 23/02/2567
ฉบับที่ 43/2567 ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า 23/02/2567
ฉบับที่ 42/2567 ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น MORE ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลมีข้อจำกัดและมีความเสี่ยงจาก dilution effect 20/02/2567
ฉบับที่ 41/2567 ก.ล.ต. แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP ทั้ง 7 รุ่น ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567 19/02/2567
ฉบับที่ 40/2567 แถลงข่าวร่วม “การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2567” 16/02/2567
ฉบับที่ 39/2567 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการจัดตั้ง “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม” 16/02/2567
ฉบับที่ 38/2567 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13/02/2567
ฉบับที่ 37/2567 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด กรณีขายหุ้น TRC โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน 12/02/2567
ฉบับที่ 36/2567 ก.ล.ต. – ThaiBMA จัดทำ “ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเปิดรับฟังความเห็น 12/02/2567
ฉบับที่ 35/2567 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 09/02/2567