Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อกอ. 38/2565]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อให้บริษัทจัดการมีข้อมูลที่จำเป็นของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือผู้รับผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและพิสูจน์ตัวตนในการจ่ายเงินวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
23/11/2565
25/12/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจต. 39/2565]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์ลักษณะของตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์

เพื่อให้เกิดความชัดเจนของลักษณะของตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
23/11/2565
22/12/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนจ. 40/2565]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (DAFM)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ DAFMวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
29/11/2565
14/12/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกต. 37/2565]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และ ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
10/11/2565
12/12/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟัง
ความคิดเห็น

แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
รายงานสรุปผล
รายงานประเมินการวิเคราะห์ผลกระทบ/
รายงานการเประเมินผลสัมฤทธิ์


[อฝค. 36/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เพื่อให้ประกาศที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

31/10/2565 - 30/11/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อกส. 35/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดให้สํานักงานสอบบัญชีจัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกําหนดให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนต้องมี IT audit โดยผู้เชี่ยวชาญวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

27/10/2565 - 25/11/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อจท-3. 34/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางดำเนินการกรณีการรายงานตามมาตรา 59

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เหมาะสมวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

27/10/2565 - 27/11/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อกอ. 33/2565] ปิดรับฟังแล้ว


การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยและการรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) และแบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับปรุงการเปิดเผยและรายงานข้อมูลนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

20/10/2565 - 19/11/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด