Sign In
สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน
​​
​​​​​​​

ก.ล.ต. เปิด “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน" เพื่อรับแจ้งเบ​​าะแสหลอกลงทุนในตลาดทุน

โดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างเร่งด่วน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อปิดกั้นเนื้อหาหรือช่องทางการหลอกลงทุน เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้เสียหายเพิ่มขึ้น


​​

​​​
ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่