Sign In
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

​​วัตถุประสงค์และหลักการเปิดเผยข้อมูล

ก.ล.ต. ตระหนักว่า การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทุนและการกำกับดูแลมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาตลาดทุนให้โปร่งใส และน่าเชื่อถือ และมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตามอำนาจที่ได้รับตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมทั้งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน รักษาสิทธิ และตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ก.ล.ต.ได้ 

อย่างไรก็ดี การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนต้องคำนึงถึงการเคารพสิทธิในข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรักษาความลับของข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย (เช่น อาจกระทบต่อความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย) ซึ่งมาตรา 316 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดบทลงโทษไว้สำหรับผู้ที่นำไปเปิดเผยด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ ก.ล.ต. จะเปิดเผยครอบคลุมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำความผิด และการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิด รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกรณีตรวจสอบการกระทำผิดที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีข้อยุติที่จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย โดยทั่วไป พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย เนื่องจากอาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเปิดเผยสถานะการอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบนั้นต่อผู้ร้องเรียน หรือเผยแพร่ในสื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่ประชาชนสนใจ มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวปรากฏต่อสาธารณชนอยู่แล้ว ก.ล.ต. อาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ หรือคุ้มครองผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้อง และไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

 

ขั้นตอนและวิธีการ

1. ก.ล.ต. จะเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ระดับ คือ

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการออกมาตรการ หรือการดำเนินการรายกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน หรือประชาชนในวงกว้าง ก.ล.ต. จะออกข่าว รวมทั้งเผยแพร่ทาง website  Facebook และสื่ออื่น ๆ ที่มี

(2) ข้อมูลทั่วไป  เปิดเผยทาง website  Facebook หรือสื่ออื่นตามความเหมาะสม

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการเป็นรายกรณี เปิดเผยที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนของ ก.ล.ต. หรือช่องทางอื่นที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2. ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการกับบุคคล 

ก.ล.ต. จะเผยแพร่เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีปฏิทิน ซึ่งครอบคลุมข้อมูลดังกล่าวที่ปรากฏในข่าว ก.ล.ต. การลงโทษทางอาญาและทางบริหารกับผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และสถิติต่าง ๆ เป็นต้น

3. การเผยแพร่ข้อมูลหรือรายงานที่ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายยื่นต่อ ก.ล.ต. 

ผู้มีหน้าที่ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล โดย ก.ล.ต. จะเผยแพร่ข้อมูลตามที่ได้รับมา ดยไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล เช่น งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปีของกองทุนรวม เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน  ก.ล.ต. สงวนสิทธิที่จะไม่เผยแพร่ หรือชะลอการเผยแพร่ข้อมูลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญจนอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในตลาดทุนได้ (fair and orderly market)​


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เพื่อให้การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสม เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  โดยจัดให้มีช่องทางเพื่อการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลจากภารกิจต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้​

โดยฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจะต้องจัดเตรียม ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการฝ่ายก่อนนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เผยแพร่ต่อไป ยกเว้นข้อมูลที่ฝ่ายงานได้กำหนดไว้กรณีเฉพาะที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการฝ่าย เช่น ข้อมูลที่มีการสอบทานมาแล้ว อาทิ ข้อมูลที่สร้างขึ้นอัตโนมัติจากระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลคำนึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เป็นต้น​


แผนภาพแสดงกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 information chart

 

การทบทวนเว็บไซต์

ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุนมีหน้าที่พิจารณาทบทวน เนื้อหา ความถูกต้อง และรูปแบบของเว็บไซต์ อย่างน้อยทุก  6  เดือน กรณีพบข้อผิดพลาดให้รีบประสานงานกับฝ่ายงานผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขในทันที รวมทั้งจัดทำสรุปการใช้งานเว็บไซต์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง​

         

SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207