Sign In
นโยบายในการดำเนินงาน
​​​​​​​​​เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

หลักในการดำเนินงาน
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 


เลขาธิการ ก.ล.ต. ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 


หลักในการดำเนินงาน​

ก.ล.ต. มีนโยบายที่จะทำหน้าที่พัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (stakeholders) ทั้งด้าน ผู้ลงทุน ภาคธุรกิจ และประชาชน สามารถลงทุน ระดมทุน ประกอบธุรกิจ หรือใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเชื่อมั่น ตามความต้องการที่แตกต่างกัน รวมทั้งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพของตลาดทุนซึ่งเป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ  การทำหน้าที่ดังกล่าว ต้องอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง โปร่งใส เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

หลักในการกำกับดูแลตลาดทุน (Principle of Good Regulations)


ก.ล.ต. ได้วางหลักการของการกำกับดูแลตลาดทุนที่ดี เพื่อเป็นหลักในการดำเนินงานไว้ ดังนี้ 

1.​  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome focus)  

ก.ล.ต. มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความจำเป็นของ stakeholder ได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการที่ stakeholder เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการ และใช้มุมมองในการทำงานแบบ outside-in

​2. ป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Sustainable growth)

ก.ล.ต. มีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของตลาดทุนไทยมีความความสัมพันธ์ รับผิดชอบ ตอบรับความต้องการของกันได้อย่างสมดุล รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

3. เสริมสร้างการแข่งขันและนวัตกรรมที่รับผิดชอบ ( Promote Responsible Innovation and Competition)

ก.ล.ต. มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างปัจจัยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแข่งขัน และมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้อย่างรับผิดชอบ ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 

4. เคารพความต้องการของผู้มีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน (Recognizing the Differences)

ก.ล.ต. ตระหนักว่า ผู้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนแต่ละกลุ่มมีความต้องการ และความพร้อมที่แตกต่างกัน และจะคำนึงถึงความแตกต่างนั้นในการออกแบบมาตรการ/กฎเกณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ร่วมกัน

​5.  สมเหตุสมผล (Proportionality)

ก.ล.ต. จะเลือกใช้มาตรการ/กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพ ปัญหา (สมเหตุ) โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องมากกว่าต้นทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  และเชื่อมั่นว่ามาตรการ/กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะสามารถนำไปสู่ผลที่คาดหวังได้ (สมผล)  รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ/กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ด้วย

6.  ชัดเจน ปฏิบัติได้ (Clear, Simple, and Practical for Users)

ก.ล.ต. จะให้ความสำคัญกับการออกมาตรการ /กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ ในรูปแบบและช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก และคำนึงถึงความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้จริง


แนวทางและมาตรการที่ใช้


เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ก.ล.ต. ติดตามปัจจัย สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า แนวทางหรือมาตรการที่ใช้ในการกำกับดูแลมีความเหมาะสมอยู่เสมอ มาตรการดังกล่าวรวมถึง 
 • การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (regulatory discipline) ซึ่งรวมถึง ​​​​การออกหรือทบทวนกฎเกณฑ์ให้เหมาะสม  การพิจารณาคำขออนุญาตหรือใบอนุญาตต่างๆ  การให้เปิดเผยข้อมูล การติดตามดูแลผู้ประกอบธุรกิจ การตรวจสอบการกระทำผิด  การลงโทษ บังคับใช้กฎหมาย 

 • การสร้างกลไกตลาดที่แข็งแรง (market discipline)  ที่เอื้อให้ภาคธุรกิจเกิดการแข่งขันในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิดูแล ตัดสินใจ รักษาประโยชน์ของตน ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจมีการปฏิบัติที่ดีได้

 • การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ วินัยในตนเอง (self discipline) ซึ่งรวมถึง การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance)  ของกิจการในตลาดทุน  การให้ความรู้ผู้ลงทุน  การให้รางวัลต่าง ๆ เป็นต้น

ก.ล.ต. มีนโยบายที่จะใช้อำนาจออกกฎบังคับตามกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเป็นธรรมในตลาดทุน โดยมีนโยบายจะใช้เฉพาะเมื่อไม่สามารถใช้มาตรการอื่นให้ได้ผลตามที่มุ่งหวังแล้วเท่านั้น และจะใช้เทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้สามารถพัฒนา ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของผู้มีส่วนร่วมได้อย่างได้ผล สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วย


 

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เพื่อให้มั่นใจว่า ก.ล.ต. จะปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน และสังคมโดยรวม ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล  

ก.ล.ต. เคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ที่ครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

1. โครงสร้างการบริหาร กำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ  ซึ่งรวมถึงหลัก

 • ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

 • ความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)

 • การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)

 • คุณธรรม จริยธรรม (Moral and ethics)

2. การบริหารจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงหลัก

 • ความมีประสิทธิผล (effectiveness)  ประสิทธิภาพ (efficiency) ตอบสนอง ​​​และสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย (responsive and value creation) 

 • ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสี​ยอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)

 • รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม (Participation)

แนวทางธรรมาภิบาล ก.ล.ต. ​  

จรรยาบรรณพนักงาน​ 

จรรยาบรรณ ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารของสำนักงาน ก.ล.ต. 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต​

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนโยบาย  


เพื่อให้การดำเนินงานของ ก.ล.ต. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน  คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ได้วางนโยบายในด้านต่างๆ ให้มีการนำไปปฏิบัติ 


 

นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน

เพื่อให้มั่​นใจว่า การดำเนินงานของ ก.ล.ต. เป็นไปด้วยความซื่อตรง โปร่งใส และปลอดจากการคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มี​หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน​​​ 

 

นโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

ก.ล.ต. มีรายได้หลักจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประอบธุรกิจ และผู้ระดมทุนในตลาดทุน รวมทั้งดอกผลจากทุนประเดิมและสำรองที่กระทรวงการคลังเห็นชอบให้กันไว้ เพื่อให้ ก.ล.ต. มีเงินเพียงพอในการดำเนินงาน รองรับความผันผวนของรายได้ที่ส่วนมากขึ้นอยู่กับสภาพตลาด 

ก.ล.ต. จ้างผู้จัดการลงทุนให้เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของสำนักงาน โดย ก.ล.ต. ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย จะกำหนดเพียงนโยบาย และกรอบการลงทุนให้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาวโดยมีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย ก.ล.ต. หรือเจ้าหน้าที่ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ ขาย ลงทุนในหลักทรัพย์ใดเป็นรายตัว เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 

พื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยยาว ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม   ก.ล.ต. เชื่อว่า การลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางการเงินของ ก.ล.ต.  ดังนั้น ก.ล.ต. ได้ดำเนินการ​ ประกาศรับ​การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Government Code : I Code) ​ โดยจะกำหนดนโยบายการลงทุนดังกล่าวให้ผู้จัดการลงทุนปฏิบัติ และเลือกผู้จัดการลงทุนประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code เช่นเดียวกันด้วย รรมาภิบาลการลงทุน ก.ล.ต. ​​


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 รวมถึงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเป็นการสร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน นั้น

การทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีขีดความสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติและเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลข้างต้น และเพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานตามพันธกิจการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน


นโยบายส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง​

ก.ล.ต. มีนโยบายในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง​ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความมคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย​​​​​​​​​​  (Stakeholders)​

ผู้ลงทุน

​ความต้องการ​​
กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง​​นโยบายและหลักการ
 • ​ ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนด้วยการลงทุนอย่างมั่นใจ มีทางเลือกในสินค้าที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการและเป้าหมาย

 •  ได้รับความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน และการจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

 • ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา

 • เข้าใจในสินค้าการลงทุนเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้น และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีช่องทางให้ร้องเรียนเมื่อประสบปัญหา
 • ​ศึกษาและพัฒนาสินค้าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงเหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม

 • ดูแลและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลวิธีการทำงาน และการตรวจสอบให้เท่าทันสถานการณ์

 • ให้ความรู้การลงทุนผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เข้ากับวิถีชีวิตของผู้ลงทุนในปัจจุบัน ทั้งสื่อในรูปแบบเดิมและสื่อสังคมออนไลน์ และออกพบปะผู้ลงทุนในงานนิทรรศการ รวมทั้งให้มี fact sheet สรุปสาระสำคัญของสินค้า เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน

 • มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน “SEC Help Center” เป็นช่องทางติดต่อกับผู้ลงทุน

 • ​ตลาดทุนต้องตอบสนองความต้องการในการลงทุนของประชาชนได้และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

 • ตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตลาดทุน
​​


ผู้ต้องการระดมทุน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / บริษัทจดทะเบียน​

​ความต้องก​าร​​
กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง​
นโยบายและหลักการ​​
 • ​​ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนด้วยการระดมทุนที่มีช่องทางให้เลือกหลากหลาย

 • ได้รับความรู้และคำแนะนำในการระดมทุน

 • พิจารณาการออกเสนอขายหลักทรัพย์อย่างรวดเร็ว

 • หลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นภาระเกินควร

 • รู้และเข้าใจความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล

 • มีส่วนร่วมหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อนบังคับใช้
 • ​กำหนดขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่กระชับแต่ยังคงความรอบคอบ รัดกุม

 • รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์

 • ให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง

 • ทบทวนหลักเกณฑ์และปรับลดหน้าที่ที่เป็นภาระที่ไม่จำเป็น

 • จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 • ​ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยทำให้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนที่ให้ความเท่าเทียมแก่ธุรกิจทุกขนาดทุกประเภท และที่อยู่ในทุกภูมิภาครวมถึงบริษัทต้องมีศักยภาพในการเติบโต ขณะเดียวกัน ต้องป้องกันไม่ให้บริษัทที่ไม่เหมาะสมเข้าระดมทุนจากประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน ทำลายความเชื่อมั่นต่อตลาดทุน

 • บริษัทจดทะเบียนต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

 • บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

​ความต้องการ
​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง
​นโยบายและหลักการ
 • ​รู้ทิศทางในการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อให้แข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

 • ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

 • การแข่งขันที่เป็นธรรมและเสมอภาค

 • รู้และเข้าใจความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล

 • มีส่วนร่วมหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อนบังคับใช้
 • ศึกษาแนวโน้มของธุรกิจของต่างประเทศ เพื่อร่วมกับสมาคมกำหนดทิศทางของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย

 • จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น

 • ทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปรับลดหน้าที่ที่เป็นภาระที่ไม่จำเป็น

 • รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์

 • ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 • จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

 • ซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบ

 • ธุรกิจต้องมีเสถียรภาพ มีการดำเนินงานและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าโดยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะกระทบไปถึงผู้ลงทุนและตลาดโดยรวม

 • ธุรกิจต้องแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรม รวมทั้งต้องมีการร่วมมือกันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าและมีความยั่งยืน

 • หลักเกณฑ์ควรกำหนดอย่างยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน

ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)

​ความต้องการ​​
​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง
​นโยบายและหลักการ
 • ​ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตา มหลักเกณฑ์ เพื่อให้ระบวนการการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 • กฎเกณฑ์เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้ และมีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
 • ​รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์

 • ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 • ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาและให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงได้โดยเร็ว

 • จัดอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

 • ​​ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองให้คำแนะนำ และช่วยในการนำข้อมูลที่ถูกต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุน ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบในระดับผู้ประกอบวิชาชีพสมาคมที่เกี่ยวข้อง

​​ความต้องการ
​​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง
​นโยบายและหลักการ
 • ​การสนับสนุนในการทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self - RegulatoryOrganization: SRO) ในการดูแลสมาชิกซึ่งจะคล่องตัวกว่า

 • การสนับสนุนในกิจกรรม SRO

 • ​สนับสนุนให้ทำหน้าที่ SRO 

 • ข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์

 • จัดการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส

 • สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ได้แก่ บุคลากร ข้อมูล และงบประมาณ (แล้วแต่กรณี)

 • ​ เน้นบทบาทในการอำนวยความ

 • สะดวกและให้ความช่วยเหลือ (facilitator)มากกว่าการเป็นผู้กำกับดูแล (regulator)


ตลาดหลักทรัพย์ / ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ / สำนักหักบัญชี

​​​ความต้องการ​​
​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง
​​นโยบายและหลักการ
 • ​​การปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

 • การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ SRO

 • ช่องทางการหารือ ติดตามความคืบน้าประเด็นที่มีความสำคัญต่อ

 • แผนงานและการดำเนินงาน และควารวดเร็วในการพิจารณา / ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ
 • ​สนับสนุนและผลักดันความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

 • จัดประชุมร่วมกันทุกไตรมาสเพื่อแจ้งความคืบหน้าในงานที่สำคัญ และแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน

 • ให้ความสำคัญต่อกำหนดเวลาของงานที่ทำร่วมกัน

 • ผู้บริหารระดับสูงหารือกันอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

 • จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

 • ​ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบชำระราคาต้องมีความมั่นคงและเชื่อถือได้

 • การทำงานต้องมีเป้าหมายร่วมกันและประสานงาน หารือกันอย่างใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิด / ผู้มาสอบถ้อยคำ​

​ความต้องก​าร
​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง
​นโยบายและหลักการ
 • ​ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมิตร

 • รู้ถึงสาเหตุที่ต้องสงสัยหรือถูกเรียกสอบ • ติดต่อด้วยความสุภาพ เป็นมิตรให้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องสงสัย

 • แจ้งสิทธิและผลตามกฎหมาย รวมทั้งหากได้รับการปฏิบัติที่ไม่พึงพอใจสามารถร้องเรียนได้

 • อธิบายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้รู้ล่วงหน้า

 • ​ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน

 • ใช้กลไกการป้องกันก่อนเกิดการกระทำผิดโดยการให้ความรู้และการเตือน


ผู้รับงาน / ผู้รับจ้าง


​​​ความต้องการ​

​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง

​นโยบายและหลักการ

 • ​ได้รับโอกาสในการรับงานอย่างเท่าเทียม

 • รายละเอียดและเงื่อนไขของงานมีความชัดเจน เปิดเผยเป็นการทั่วไป

 • เงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม

 • ได้รับชำระเงินตรงเวลา
 • ​มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส

 • เปิดเผยรายละเอียดของงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีขนาดใหญ่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ทั่วกัน

 • พิจารณาบนข้อมูลความสมเหตุสมผล และบันทึกการพิจารณานั้นไว้ให้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

 • มีขั้นตอนการตรวจรับงานและกำหนดระยะเวลาการชำระเงินตามมาตรฐาน

 • ​การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการอื่น และกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง


พนักงาน

​ความต้อ​งการ
​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง
​นโยบายและหลักการ
 • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

 • การพัฒนาด้านความรู้และทักษะ

 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • ความมั่นคงและความก้าวหน้า

 • ความปลอดภัยและการช่วยเหลือในการทำงานที่มีความเสี่ยง

 • ความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว (work life balance)
 • ​การมอบหมายและให้โอกาสสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า

 • สำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Engagement Survey)

 • ​สำรวจอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการในธุรกิจ / หน่วยงาน ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

 • พัฒนาความรู้พนักงานตามกลุ่มงาน และพัฒนาทักษะตามระดับงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์รอบตัวอย่างสม่ำเสมอ

 • ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

 • จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมและกำหนดค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานเฉพาะกลุ่ม

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ชมรมกีฬาและสันทนาการ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันในเวลาเลิกงาน​

 • ​ใช้หล้ กความเสมอภาคและยุติธรรมโดยให้โอกาสและสิทธิเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน

 • ใช้หลักความสามารถ โดยความสามารถเป็นตัวกำหนดสำคัญในการสรรหา รักษา และโอกาสก้าวหน้า และการพัฒนาความสามารถเป็นหน้าที่หลักของ ก.ล.ต. ต่อพนักงาน

 • ใช้หลักผลงาน โดยผลงานเป็นเป้าหมายในการทำงาน จึงต้องจัดให้มีการประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อให้ผลตอบแทน​
หน่วยงานทางการอื่น (เช่น รัฐบาล กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น)


​ความต้องการ​​
​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง
​นโยบายและหลักการ
 • ​การประสานความร่วมมือทั้งในเชิงของการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการทำงานร่วมกันเพื่อให้การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนมีประสิทธิภาพ
 • ​จัดประชุม / สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่ต้องทำงานร่วมกัน เช่น การกำกับดูแลผู้ขายตราสาร มาตรการทางภาษี การให้ความรู้ทางการเงิน การดำเนินมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้น

 • จัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานที่มีส่วนในการบังคับใช้กฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 • ​​ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเชิงบูรณาการ เนื่องจากความสำเร็จของการพัฒนาตลาดทุนต้องอาศัยการผนึกกำลังในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างประเทศ (เช่น IOSCO ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลและออกมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานทางบัญชี เป็นต้น)


​​ความต้องการ​​
​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง
​นโยบายและหลักการ
 • ความมั่นใจต่อระบบกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนที่ทัดเทียมได้กับมาตรฐานสากล

 • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน รวมถึงงานให้ความรู้ผู้ลงทุนของ ก.ล.ต. ประเทศต่าง ๆ
 • ​ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของแนวทางและมาตรฐานระบบกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วิเคราะห์ ประเมินและพิจารณาปรับให้เข้ากับการนำมาใช้ในตลาดทุนไทย

 • ตอบแบบสำรวจ (questionnaire) ตามที่หน่วยงานอื่นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. รวมถึงร่วมประชุมและสัมมนาตามวาระโอกาสต่าง ๆ​

 • ​มาตรฐานการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ ๆ จะต้องสอดคล้องกับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วโลกในระยะยาวสื่อมวลชน

​​ความต้องการ​​
​กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง​
​​นโยบายและหลักการ​
 • ​ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดที่มีความถูกต้องและชัดเจน เกี่ยวกับภารกิจของ ก.ล.ต. และงานในการกำกับดูแลตลาดทุนไทยที่เกี่ยวข้อง

 • ​จัดแถลงข่าว และงานพบปะสื่อมวลชนเป็นระยะ และจัดให้ความรู้เพิ่มเติมกรณีมีหัวข้อข่าวที่ต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสื่อมวลชนเป็นกรณีพิเศษ

 • ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความสุภาพและเท่าเทียมเสมือนเพื่อนร่วมงาน​​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0-2263-6008