Sign In
เกี่ยวกับ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ความร่วมมือกับต่างประเทศ


 

ก.ล.ต. ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ และพัฒนาตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมสากล ตัวอย่างความร่วมมือกับต่างประเทศ มีดังนี้
 

 

International Organization of Securi​ties Commissions (IOSCO)

Alternative Investment Fund ​Managers Directive (AIFMD)​

 

 


 

 

 

International Organization of Securities Commissi​ons (IOSCO)

 


 

IOSCO เป็นองค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 โดย ก.ล.ต. ได้เข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (มีสิทธิออกเสียงในการประชุม) ตั้งแต่ปี 2535 และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ได้แก่ Presidents’ Committee, Growth and Emerging Markets Committee (GEMC) และ Asia-Pacific Regional Committee (APRC)  รวมทั้งได้เข้าร่วมในคณะทำงานต่าง ๆ ของ IOSCO  มาโดยตลอด 

ก.ล.ต. เคยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน APRC ในช่วงปี 2548-2551 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศสมาชิกให้ความสำคัญต่อพัฒนาการของตลาดทุนไทยว่ามีบทบาทสำคัญในภูมิภาค​เอเชีย-แปซิฟิก และยอมรับถึงการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยและการให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือศึกษาในประเด็นต่าง ๆ กับประเทศสมาชิกของ IOSCO 

 

  • ​​IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Co-operation and the Exchange of Information (IOSCO MMoU)
ก.ล.ต. ได้รับการอนุมัติจาก IOSCO ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2551 ให้เข้าเป็นภาคีใน IOSCO MMoU ซึ่งเป็นข้อ
ตกลงในระดับพหุภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความร่วม
มือระหว่างประเทศในการป้องกันและป้องปรามการทำธุรกรรมผิดกฎหมายในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ส่งผลให้ 
ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทั่วโลก 109 ราย และเป็นหนึ่งใน 19 รายของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เป็นภาคีใน IOSCO MMoU ดังกล่าว (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2559)

IOSCO MMoU ถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนต่าง ๆซึ่งได้รับการ
ยอมรับในวงกว้าง  การเป็นภาคีใน IOSCO MMoU จึงช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานกำกับ
ดูแลในต่างประเทศ  และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของสำนกงาน  ผลสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่ง
มั่นของ ก.ล.ต. ในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ IOSCO MMoU​ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/about/?subsection=mmou


 

  • IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC)
    ก.ล.ต. มีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องงในฐานะสมาชิกกลุ่ม ก.ล.ต. ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (IOSCO APRC) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก 24 ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) โดย ก.ล.ต. เคยดำรงตำแหน่งประธาน IOSCO APRC 2 วาระติดต่อกัน ในช่วงปี 2548 -2551 

นอกจากนี้ ในปี 2555 กลต. ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IOSCO APRC  พร้อมทั้งจัดเสวนาในการระดมทุนผ่านตลาดทุนและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจจัดการลงทุนในภูมิภาคอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ IOSCO APRC​ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/about/?​subsection=display_committee&cmtid=6 


 

  • IOSCO Board Member
    นอกจากการมีบทบาทสำคัญในเวที IOSCO แล้ว ก.ล.ต. ยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ (Board of International Organization of Securities Commissions: IOSCO Board) จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2557  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2557-2559  ทำให้ ก.ล.ต. มีส่วนในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ IOSCO รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการออกมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลตลาดทุนร่วมกับประเทศสมาชิกชั้นนำอื่น ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฮ่องกง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้เข้าร่วมในคณะทำงานของ IOSCO ด้วยจำนวน คณะ ได้แก่

1. Policy Committee on International Accounting, Auditing, and Disclosure Standards ซึ่งคณะทำงานนี้มีบทบาทในการจัดทำมาตรฐานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ การตรวจสอบบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน การเข้าร่วมในคณะทำงานนี้ทำให้ ก.ล.ต. มีส่วนในการรับทราบและให้ความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของมาตรฐานวิชาชีพ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในระดับสากล และที่สำคัญคือ สามารถให้ความเห็นต่อร่างมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ และนำเสนอปัญหาอุปสรรคของประเทศไทยในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทยได้รับทราบ

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Policy Committee on International Accounting, Auditing, and Disclosure Standards เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/about/?ubsection=disp​lay_committee&cmtid=12​

 

2. Policy Committee on Retail Investors โดยคณะทำงานนี้เป็นคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2556 เพื่อดำเนินงานในเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้ลงทุน รวมถึงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และให้ข้อเสนอแนะต่อ IOSCO Board ในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย โดย ก.ล.ต. เห็นว่า การเข้าร่วมคณะทำงานคณะนี้มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดทุนไทยมีสัดส่วนผู้ลงทุนรายย่อยสูง และ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมาก  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สำนักงานได้ใช้ประสบการณ์ในการร่วมพัฒนาเรื่องการให้ความรู้กับผู้ลงทุนกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ทั่วโลก

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Policy Committee on Retail Investor​ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=20


 

3. Growth and Emerging M​​​​arkets Committee เป็นคณะทำงานซึ่งมีบทบาทในการกำหนดและดำเนินนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับ growth and emerging markets ​ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับและดูแลตลาดทุนชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งเพิ่มคว​ามเห็นของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดทุนโลก โดยคณะทำงานกลุ่มนี้ มีเป้าหมายในการระบุความเสี่ยงและประเด็นที่สำคัญต่อตลาดทุนของประเทศเหล่านี้ด้วยกระบวนการเชิงรุก รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสมาชิกคิดเป็น 75 ของสมาชิก IOSCO ทั้งหมดด้วย

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Growth and Emerging Markets Committee ได้ที่ http://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=8

 ​


 

ASEAN Capital Markets Foru​m (ACMF)​​


 

ACMF จัดตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงนโยบายระหว่างกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค โดย ก.ล.ต. มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งและได้รับเลือกเป็นประธาน ACMF ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 - กันยายน 2553 สำหรับประธาน ACMF ในปัจจุบันคือ Securities Commission Malaysia

 

  • การเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
    ก.ล.ต. ในฐานะประธาน ACMF ขณะนั้นได้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน (Implementation Plan) เพื่อให้การเชื่อมโยงตลาดทุนสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับตลาดทุนในภูมิภาคอื่นได้ และส่งเสริมให้ตลาดทุนอาเซียนมีความเป็นสินค้าเพื่อการลงทุน (asset class) ที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของผู้​ลงทุนทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ASEAN Economi​c Blueprint 2015)  ทั้งนี้ แผนการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ​

ในการจัดทำแผนนี้ ACMF ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (group of experts) จากภาคเอกชนซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค

​คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACMF และ แผนปฎิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน (Implementation Plan)

แผนงานหลักภายใต้แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน ได้แก่


 

• ASEAN Disclosure Standards
ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซีย (Securities Commission Malaysia) และสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) ประกาศใช้มาตรฐานอาเซียนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ASEAN Disclosure Standards) เมื่อวันที่ เมษายน 2556  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการระดมทุนโดยการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อนหลายประเทศในอาเซียนพร้อมกัน สามารถจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลและหนังสือชี้ชวนชุดเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนให้กับผู้ออกหลักทรัพย์

(อ่านรายละเอียดของ ASEAN Disclosure Standards คลิก: The ASEAN Disclosure Standards)

• ​​Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus
ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่เปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN Disclosure Standards ข้างต้น สามารถกระทำได้รวดเร็วขึ้นในระหว่างการประชุม ACMF ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้  ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการระดมทุนโดยการเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อน จะต้องเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม ASEAN Disclosure Standards โดยประเทศที่ทำหน้าที่หลักในการกำกับดูแล (Home Authority) จะพิจารณาคุณสมบัติและความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย พร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลในอีกประเทศหนึ่งที่จะมีการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกัน (Host Authority) และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 3-4 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอและเอกสารครบถ้วน

• ASEAN Collective Investment Schemes Framework (ASEAN CIS Framework)
ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซียและสิงคโปร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการกำหนดแนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดให้มีการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน (ASEAN CIS Framework) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

ภายใต้ ASEAN CIS Framework ดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสามหน่วยงาน จะใช้มาตรฐานกลางในการพิจารณาคุณสมบัติของกองทุนรวมที่จะอนุญาตให้มีการเสนอขายข้ามกัน และคุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่จะจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมแบบข้ามประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ บลจ. มีช่องทางตรงที่มีประสิทธิภาพในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างกันในประเทศสมาชิก

· อ่านรายละเอียดของ ASEAN CIS Framework คลิก: Standards of Qualifying ASEAN CIS

· อ่านรายละเอียดคู่มือแนวทางสำหรับ บลจ. คลิก: Handbook for CIS Operators of ASEAN CISs


 

 

International Forum of Independent ​Audit Regulators (IFIAR)


 

ก.ล.ต. ได้เข้าเป็นสมาชิก International Forum of Independent Audit Regulator (IFIAR) เมื่อเดือนกันยายน 2553 โดยหน่วยงานที่จะเป็นสมาชิก IFIAR ได้ต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

IFIAR เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2549 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักสอบบัญชี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล และเป็นช่องทางในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีความสนใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ IFIAR เพิ่มเติมได้ที่ http://www.ifiar.org​ 


 

ASEAN Audit Regulators Wo​rking Group


 

ASEAN Audit Regulators Working Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ภายใต้ความร่วมมือของ ก.ล.ต. Audit Oversight Board of Malaysia และ Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศอาเซียนในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี โดยการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในการกำกับดูแลการสอบบัญชี รวมถึงเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างองค์กรกำกับดูแลการสอบบัญชีในอนาคต และช่วยผลักดันให้องค์กรกำกับดูแลการสอบบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอำนาจในการเจรจาต่อรองในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนการเชื่อมโยงตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนและการเสนอขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศ ในอันที่จะทำให้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน


 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum ​of Understanding: MoU)


 

ก.ล.ต. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือทางด้านการตรวจสอบภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายแต่ละประเทศอนุญาตให้ดำเนินการได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย โดยปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจและหนังสือแสดงเจตจำนง กับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศอื่น 23 องค์กร (รวม 24 ฉบับ) และเป็นภาคีในข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย (IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding: IOSCO MMoU)

ก.ล.ต. ใช้บันทึกความเข้าใจเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบโดยมีการระบุข้อตกลงและเงื่อนไขในการดำเนินการและการรักษาความลับของข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบันทึกความเข้าใจในระดับทวิภาคีมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การทำงานขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนประสบความสำเร็จในการตรวจสอบ โดยองค์กรต่างประเทศที่ ก.ล.ต. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้วย ได้แก่ 


 

​​
Jurisdic​​tion
Authority วันที่
1. Argentina

Comisión Nacional de Valores (CN V) 6 พฤศจิกายน 2540
2. Australia Australian Securities and Investments Commission (ASIC) 14 เมษายน 2540
3. Brazil Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 31 ตุลาคม 2540
4. Brunei
Monetary Authority of Brunei Darussala m (MABD) 25 ตุลาคม 2560
5. Cambodia Securities and Exchange Commission of Cambodia
2 เมษายน 2557

 
17 กันยายน 2562
6. Chile Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 6 พฤศจิกายน 2538
7. China China Securities Regulatory Commission (CSRC) 11 เมษายน 2550
8. China Financial Affairs Office of Kunming Municipal People's Government (FAKM) 8 เมษายน 2556
9. Chinese Taipei Financial Supervisory Commission (FSC) 18 มิถุนายน 2539
10. Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) 12 พฤศจิกายน 2536
11. India Securities and Exchange Board of India (SEBI) 10 เมษายน 2550
12. Indonesia Financial Services Authority (OJK) 15 ตุลาคม 2546
13. Israel Israel Securities Authority (ISA) 17 กรกฎาคม 2549
14. Japan (E OL) Financial Services Agency (FSA) 25 กุมภาพันธ์ 2557
1 5. Ko rea Financial Service Commission / Financial Supe rvisory Service  12 มิถุนายน 2555
16.  Lao PDR Securities and Exc hange Commission Office 29 มิถุนายน 2554
17. Luxemb ourg Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF) 28 พฤศจิกายน  2555 
18. Malaysia Securities Commission (SC) 4 เมษายน 2537
19. Myan mar Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM) 16 ตุลาคม 2560
20. O man

Capital Market Authority - Sul tanate of Oman (CMA) 8 พฤษภาคม 2561
21. Singapore (LOI) Monetary A uthority of Singapore (MAS) 15 กันยายน 2548
22. Singapore Monetary Authority of Singapore (MAS) 16 สิงหาคม 2550
23. South Africa Financial Services Board of South Africa (FSB) 19 พฤศจิกายน 2543
24. Sri Lanka Securities and Exchange Commission of Sri Lanka (SEC) 10 ธันวาคม 2544
25. United Arab Emirates Dubai Financial Services Authority (DFSA) ​12 มีนาคม 2549
26. United Arab Emirates Emirate Securities and Commodities Authority (ESCA) 16 กรกฎาคม 2550
27. Vietnam State Securities Commission (SSC) 24 พฤศจิกายน 2549
 

Alternative Investment Fund Managers Direct​​ive (AIFMD)

 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในยุโรป โดยประสานงานกับ European Securities and Markets Authority (ESMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของแต่ละประเทศในสหภาพยุโรปและเป็นหน่วยงานที่ออกเกณฑ์ Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) โดย AIFMD นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการกำกับดูแลบริษัทจัดการลงทุนที่จัดการหรือเสนอขายกองทุนใด ๆ ซึ่งมิได้เข้าข่ายเป็น Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)* 

 

หลักเกณฑ์ AIFMD ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีการดำเนินธุรกิจหรือมีธุรกรรม ดังต่อไปนี้

1. เสนอขายกองทุนไทยในยุโรป

2. จัดตั้งและจัดการกองทุนในยุโรป

3. รับจ้างบริหารกองทุนให้กองทุนในยุโรป

4. กองทุนในยุโรปมีการนำเงินมาลงทุนในกองทุนไทยมากกว่าร้อยละ 85 ของ NAV ของกองทุนในยุโรป (หมายเหตุในกรณีที่กองทุนไทยมีการนำเงินไปลงทุนในกองทุนยุโรป บลจ.ไทยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน AIFMD อย่างไรก็ดี MOU ครอบคลุมถึงการให้ความร่วมมือสำหรับกรณีที่กองทุนไทยนำเงินไปลงทุนในกองทุนในยุโรป)​


 

(หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 35/2556 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยจะดำเนินธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับประเทศในทวีปยุโรปภายใต้หลักเกณฑ์ AIFMD)

ปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้ลงนามใน MOU กับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนในประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 23 ประเทศ และ European Economic Area (EEA) อีก 3 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 26 ประเทศ (27 องค์กร) ตามตารางที่ปรากฏด้านล่าง โดย MOU ดังกล่าวมีการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแล alternative investment fund managers ที่มีการประกอบกิจการแบบ cross-border ในประเทศคู่ภาคี​

ในปัจจุบัน มีกองทุนที่จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยไปเสนอขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปผ่านกลไกดังกล่าวแล้ว

 ​​​​

ประเท​​ศ หน่วยงาน ​
วันที่
1. Austria Financial Market Authority 22 กรกฎาคม 2556
2. Bulgaria Financial Supervision Commission 22 กรกฎาคม 2556
3. Cyprus Cyprus Securities and Exchange Commission 22 กรกฎาคม 2556
4. Czech Republic   Czech National Bank 22 กรกฎาคม 2556
5. Denmark Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority) 22 กรกฎาคม 2556
6. Estonia Estonia Financial Supervision Authority 22 กรกฎาคม 2556
7. Finland Finanssivalvonta (Financial Supervisory Authority) 22 กรกฎาคม 2556
8. France Autorité des Marchés Financiers 19 กันยายน 2557
9. Greece Hellenic Capital Market Commission 22 กรกฎาคม 2556
10.  Hungary

Pénzűgyi Szervezetek Állami Felűgyelete

(The Central Bank of Hungary)

22 กรกฎาคม 2556
11. Iceland

Fjármálaeftirlitið

(Financial Supervisory Authority)

22 กรกฎาคม 2556
12. Ireland Central Bank of Ireland 22 กรกฎาคม 2556
13. Latvia Finanšu un kapitāla tirgus komisija 22 กรกฎาคม 2556
14. Liechtenstein

Finanzmarktaufsicht

(Financial Market Authority)

22 กรกฎาคม 2556
15. Lithuania Bank of Lithuania 22 กรกฎาคม 2556
16. Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier 22 กรกฎาคม 2556
17. Malta Malta Financial Services Authority 22 กรกฎาคม 2556
18. Norway

Finanstilsynet

(Fin ancial Supervisory Authority)

22 กรกฎาคม 2556
19. Poland Polish Financial Supervision Authority 22 กรกฎาคม 2556
20. Portugal

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Securities Market Commission)

22 กรกฎาคม 2556
21. Romania Romanian Financial Supervisory Authority 22 กรกฎาคม 2556
22. Slovak Republic Národná banka Slovenska 22 กรกฎาคม 2556
23. Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores 22 กรกฎาคม 2556
24. Sweden Finansinspektionen 22 กรกฎาคม 2556
25. The Netherlands

Autoriteit Financiële Markten

(Netherlands Authority for the Financial Markets)

22 กรกฎาคม 2556
26. United Kingdom Financial Conduct Authority 22 กรกฎาคม 2556
27. Gibraltar (British Oversea Territory) Fina ncial Services Commission 9 กันยายน 2557


 

หมายเหตุ

* สามารถดูรายละเอียดของเกณฑ์ UCITS เพิ่ม​เติมได้ที่ European Commission


 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ 

โทรศัพท์ 0-2263-6255 หรือ 0-2033-9671​