Sign In
รู้จัก ก.ล.ต.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โครงสร้าง ก.ล.ต.

 
พื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ก.ล.ต. บรรลุเป้าหมายและภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็น 3 ระดับ คือ

 
        ระดับที่ 1 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทย

        ระดับที่ 2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ​ทำหน้าที่ในการอ​อกกฎระเบียบที่เป็นรายละเอียดในการปฏิบัติ และ

        ระดับที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

รวมทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานในทุกระดับอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม

 

​​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Complaint Center

โทรศัพท์ 1207​