Sign In
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​เลขาธิการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

e-mail : ruenvadee@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6225​


รองเลขาธิการ

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

e-mail : waratch@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9801



​นายเอนก อยู่ยืน

e-mail : anek@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6024​​​​



นางสาวจอมขวัญ คงสกุล

e-mail : jomkwan@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9589


 

นายธวัชชัย พิทยโสภณ

​​e-mail : thawatcp@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2099 9624



​ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางณัฐญา นิยมานุสร

ผู้ช่วยเลขาธิการสายความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : nataya@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9889​​


นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

​ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับธุรกิจจัดการลงทุนและตัวกลาง​

e-mail : charupan@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9623​​


นางพราวพร เสนาณรงค์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายยุทธศาสตร์และแผนงาน

e-mail : praoporn@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6042​



นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายสื่อสารองค์กร

e-mail : ​archinee@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6004​​​



​นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล

ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล

e-mail : ​wiboon@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6171


นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับบัญชี

e-mail : ​areewan@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2263 6545​​


 

นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายนวัตกรรมทางการเงิน

e-mail : ​nopnuanp@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 9613



นายไพบูลย์ ดำรงวารี

ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน

e-mail : ​paiboon@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 4644​​



นางสาวสุชา บุณยเนตร

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย

e-mail : sucha@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 9523



นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎหมาย

e-mail : pattana@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 9967



นางสาวรัชมาลย์ สุจิตจร

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารองค์กร

e-mail : ​rachamar@sec.or.th​​

โทรศัพท์ : 0 2033 9958

​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207