Sign In
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​เลขาธิการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

e-mail : ruenvadee@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6225​


รองเลขาธิการ

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

e-mail : sirivipa@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9613​


นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

e-mail : waratch@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 4608นายศักรินทร์ ร่วมรังษี

e-mail : sakkarin@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9523


​ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางณัฐญา นิยมานุสร

ผู้ช่วยเลขาธิการสายธุรกิจตัวกลางและตลาด

e-mail : nataya@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9640​​


นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

​ผู้ช่วยเลขาธิการสายธุรกิจจัดการลงทุน

e-mail : charupan@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9623​​


นางพราวพร เสนาณรงค์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายนโยบายตลาดทุน

e-mail : praoporn@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6042​


นางสาวจอมขวัญ คงสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน

e-mail : jomkwan@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9589นายธวัชชัย พิทยโสภณ

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย

e-mail : thawatcp@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6924​นายเอนก อยู่ยืน

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎหมาย

e-mail : anek@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6024​​​​นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน

e-mail : ​archinee@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6004​​​​นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล

ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล

e-mail : ​wiboon@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6171


นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารองค์กร

e-mail : ​naovarat@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9958​


นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับบัญชี

e-mail : ​areewan@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 9545​​

​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207