Sign In
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​เลขาธิการ 

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล

​​


รองเล​ขาธิการ

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

e-mail : waratch@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9801


 

นายธวัชชัย พิทยโสภณ

​​e-mail : thawatcp@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9624


นางสาวจอมขวัญ คงสกุล

e-mail : jomkwan@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9589​นายเอนก อยู่ยืน

e-mail : anek@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6024​​​​​​ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางณัฐญา นิยมานุสร

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับตลาดและ​ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : nataya@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2033 9889​​


นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

​ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับธุรกิจจัดการลงทุนและตัวกลาง​

e-m

ail : charupan@sec.or.th

ทรศัพท์ : 0 2033 9623​​


นางพราวพร เสนาณรงค์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายยุทธศาสตร์และแผนงาน

e-mail : praoporn@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6042​นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายสื่อสารองค์กร

e-mail : ​archinee@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6004​​​​นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล

ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล

e-mail : ​wiboon@sec.or.th

โทรศัพท์ : 0 2263 6171


นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับบัญชี

e-mail : ​areewan@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2263 6545​​


 

นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายนวัตกรรมทางการเงิน

e-mail : ​nopnuanp@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 9613นายไพบูลย์ ดำรงวารี

ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน

e-mail : ​paiboon@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 4644​​นางสาวสุชา บุณยเนตร

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย

e-mail : sucha@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 9523นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎหมาย

e-mail : pattana@sec.or.th​

โทรศัพท์ : 0 2033 9967นางสาวรัชมาลย์ สุจิตจร

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารองค์กร

e-mail : ​rachamar@sec.or.th​​

โทรศัพท์ : 0 2033 9958

​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207