Sign In
รู้จัก ก.ล.ต.
​​​​​​​​

ผังโครงสร้างสำนักงาน ก.ล.ต.​


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งได้อีก แต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้เกิน วาร


organization chart


 ดาวน์โหลด Organiza​tion Chart​​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Complaint Center

โทรศัพท์ 1207​