Sign In
รู้จัก ก.ล.ต.
​​​​​​​

สำนักงาน ก.ล.ต.​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งได้อีก แต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้เกิน วาร

 

สำหรับผังโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถเรียกดูได้ที่นี่

ผังโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน ก.ล.ต.


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207