Sign In
รู้จัก ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

 

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในตลาดทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วย
           ประธานกรรมการ คือ เลขาธิการ ก.ล.ต.
           กรรมการโดยตำแหน่งจากภาครัฐ ได้แก่
                      1. รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการ ก.ล.ต. มอบหมาย
                      2. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 4 คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นอกจากนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และอย่างน้อย 2 คนจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งได้อีก แต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 2 วาระ 

 
ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

​​                 ​​Pornanong
waratchya 

Pornchai
saranya
ekachai
ayuth
jantima


​​​

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายงานเลขาธิการ

โทรศัพท์ 0-2263-6223