Sign In
รู้จัก ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1.png

นายอายุสม์  กฤษณามระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

​​
​ประวัติการศึกษา​

 • ปริญญาโท MBA Pepperdine University, Los Angeles, U.S.A.

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี Lehigh University, Beth​lehem, U.S.A.​

​ตำแหน่งปัจจุบัน​


 • ​​​ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน

 • ​อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • ​อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน

​ประวัติการทำงาน​

 • ​ กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

 •  ​ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน และผู้จัดการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

 •  กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

 •  กรรมการ The Asian Bankers Association (ABA), Taipei, Taiwan

 •  รองประธานกรรมการ บลจ. บัวหลวง

 •  ประธานชมรม Basel สมาคมธนาคารไทย

 •  ​ประธานชมรม IFRS สมาคมธนาคารไทย

 •  ​ประธานชมรม Thai Forex  (ACI)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายงานเลขาธิการ ​

โทรศัพท์ 0-2263-6223