Sign In
เกี่ยวกับ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการลงทุนและระดมทุนในระดับนานาชาติ โดยมาตรวัดที่สำคัญที่จะทำให้เห็นว่าตลาดทุนไทยปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสากลเพียงใดนั้น คือการเข้ารับการประเมินจากองค์กรสากล ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยและตลาดทุนไทยได้เข้ารับการประเมินในเวทีต่าง ๆ อาทิ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Complaint Center

โทรศัพท์ 1207​