Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​ 

​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล  ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของคุณ​


ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ก.ล.ต. มีดังนี้

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับสำนักงานฯ ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2535​​SEC_Pic_ร่วมงานกับเรา570x160.jpg
​​​ 


​ฝ่ายทรัพยากรบุคคล