Sign In
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรจะเน้นให้สอดคล้องกับภารกิจ แผนกลยุทธ์ แผนองค์กรเข้มแข็ง และแผนงานประจำของสำนักงานและส่วนงานต่าง ๆ  โดย

1. หลักสูตรด้านทักษะที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน (Basic Knowledge, Soft Skills, Digital Capability) จะพิจารณาเน้นไปที่แต่ละกลุ่ม เช่น

 : พนักงานให​ม่ทุกคน – มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ (On-boarding Program) ประกอบด้วย การปูพื้นฐานหลักกำกับดูแลตลาดทุน (Regulatory Principle) เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ หลักการ และวิธีคิด ของผู้กำกับดูแล และเห็นความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศตลาดทุน (Ecosystem) รวมทั้งเรียนรู้วิถีการทำงาน วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ผ่านหลักสูตร SEC Family รวมทั้งหลักสูตรในฐานะพนักงานองค์กรของรัฐ                    

: พนักงานทั่​วไป - เน้นการพัฒนาตามความจำเป็นตาม Training roadmap และ Training needs ของแต่ละคน การพัฒนาเน้นเรื่องกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ทักษะการทำงานสำหรับอนาคต ทั้งทักษะการคิดและการสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่สามารถรองรับงานที่เป็นภารกิจใหม่ของสำนักงาน เช่น งานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล งานกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน เป็นต้น ​

 2. หลักสูตรด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยพิจารณาตามความจำเป็นในงานของแต่ละสายงานและตำแหน่งงาน โดยคำนึงถึงผลงานและพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน ความเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ โดยคำนึงถึงความเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ และการกระจายโอกาสในการพัฒนา นอกจากนี้ ฝ่ายงานต่าง ๆ สามารถจัดอบรม/สัมมนาเพื่อติดตามแนวโน้มใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องในงานของแต่ละฝ่ายโดยตรงได้ด้วย

3. หลักสูตรด้านการบริหารและภาวะผู้นำ – เน้นพัฒนาผู้บริหารทุกระดับตาม Training roadmap โดยกลุ่มผู้อำนวยการขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มตำแหน่งงานสำคัญ (Strategic Position) เน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาผู้บริหารรายบุคคล (Individual Development Plan) และการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตามแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan)

นอกจากนี้ สำนักงานยังสนับสนุนการไปดูงาน ฝึกงาน การแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ และการสนับสนุนให้พนักงานไปรับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายในการทำงานให้แก่พนักงานด้วย​


ปรับปรุงล่าสุด 16 มีนาคม 2566


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ​

​โทรศัพท์  0-2263-6441