Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ทุนการศึกษา


hand-writing2375-791.jpg 

​​

ก.ล.ต. ให้ทุนการศึกษากับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความสามารถในสาชาวิชาที่ต้องการ 


 ICON_WEB_ร่วมงานกับเรา-23.png


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์  0-2263-6173​