Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​โครงการฝึกงาน​


unity2375-859.jpg           

ก.ล.ต. รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นประจำปีทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ใน​การทำงานจริง ได้นำเสนอ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับพี่ ๆ ใน ก.ล.ต. และมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 

ปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567​​

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 


​สำหรับนักศึกษาที่ีสนใจแบบสหกิจศึกษา สามารถส่งใบสมัครได้ (ทั้งนี้การฝึกงานแบบสหกิจ ทางสำนักงานจะพิจารณาเป็นรายกรณี)

แบบแสดงความจำนงเข้าฝึกงาน​


  

 สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกงาน


Img_1.png 

 Img_2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 โครงการฝึกงาน

 

​รายละเอียด

โครงการฝึกงาน

​กรณีฝึกงาน

ช่วงปิดภาคการศึกษาปกติ

(มิถุนายน - กรกฎาคม)​​

​กรณีฝึกงานช่วงเวลาอื่นๆ

(สหกิจศึกษา)

​1. ช่วงการฝึกงาน​มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี​สามารถระบุช่วงที่ต้องการฝึกงาน
​2. ช่วงเวลาที่เปิดรับ​ธันวาคม ถึง มกราคม ของทุกปีตามช่วงเวลาเทอมการศึกษาของนักศึกษา
​3. คุณสมบัติผู้ที่สมัครผู้มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป​

ผู้มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ขึ้นไป​
**International/English Program หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

​4. สาขาวิชาที่เปิดรับ​การเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมการเงิน การจัดการข้อมูล รัฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาที่สำนักงานกำหนดในประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน​
​5. วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลพร้อมแนบ
1. หลักฐานการศึกษาล่าสุด 2. สำเนาบัตรนักศึกษา 
ส่งมาที่ e-mail: internships@sec.or.th​ ​

 

 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร

 ร่วมงานกับก.ล.ต.03-1.pngเอกสารใบสมัคร


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0-2263-6173​