Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สายธุรกิจจัดการลงทุน FoW-0003
ส่วนงาน จำนวนที่เปิดรับ กลุ่มสาขาที่เหมาะสม
ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน (Urgent) 2 การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน (Urgent) 2 การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน 2 กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
สายนโยบายตลาดทุน FoW-0001
ส่วนงาน จำนวนที่เปิดรับ กลุ่มสาขาที่เหมาะสม
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน (Urgent) 1 กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ (Urgent) 2 การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
ฝ่ายวิจัย 1 การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สายธุรกิจตัวกลางและตลาด FoW-0002
ส่วนงาน จำนวนที่เปิดรับ กลุ่มสาขาที่เหมาะสม
ฝ่ายกำกับตลาด (Urgent) 3 การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง (Urgent) 1 การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง 1 กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์สมัครงาน

1
2


เอกสารประกอบการสมัครงาน
ข้อมูลผู้สมัคร


 
 

หมายเหตุ
-ไฟล์ที่อัปโหลดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB
-ไฟล์ที่อัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล pdf เท่านั้น  

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาปริญญาโท ให้แนบใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย และกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีหลัง (เรียน ปวส. มาก่อน) ให้แนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. มาด้วย
2. สำเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ≥ 670 คะแนน หรือ TOEFL ≥ 61คะแนน หรือ IELTS ≥ 5.5 คะแนน ไม่เกิน 3 ปี (ถ้ามี)
3. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือได้รับยกเว้นแล้ว โดยยื่นหลักฐานแสดงสถานภาพทางทหารมาด้วย
4. ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​email: recruit@sec.or.th