Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สายบังคับใช้กฎหมาย FoW-0008
ส่วนงาน จำนวนที่เปิดรับ กลุ่มสาขาที่เหมาะสม
ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 (สายงานกำกับการซื้อขายและตรวจสอบหลักทรัพย์) (Urgent) 3 การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายคดี (Urgent) 2 กฎหมาย
สายกำกับบัญชีตลาดทุน FoW-0006
ส่วนงาน จำนวนที่เปิดรับ กลุ่มสาขาที่เหมาะสม
ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน (Urgent) 3 บัญชี
ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี (Urgent) 3 บัญชี
สายธุรกิจตัวกลางและตลาด FoW-0002
ส่วนงาน จำนวนที่เปิดรับ กลุ่มสาขาที่เหมาะสม
ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง (สายงานความเสี่ยง) (Urgent) 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สถิติ, วิศวกรรมศาสตร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายกำกับตลาด สายกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (Urgent) 1 กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง 1 การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศสมัครงาน

1
2


เอกสารประกอบการสมัครงาน
ข้อมูลผู้สมัคร


 
 

หมายเหตุ
-ไฟล์ที่อัปโหลดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB
-ไฟล์ที่อัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล pdf เท่านั้น  

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาปริญญาโท ให้แนบใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย และกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีหลัง (เรียน ปวส. มาก่อน) ให้แนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. มาด้วย
2. สำเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ≥ 670 คะแนน หรือ TOEFL ≥ 61คะแนน หรือ IELTS ≥ 5.5 คะแนน ไม่เกิน 3 ปี (ถ้ามี)
3. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือได้รับยกเว้นแล้ว โดยยื่นหลักฐานแสดงสถานภาพทางทหารมาด้วย
4. ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

email: recruit@sec.or.th

คุณอธิป: 0-2033-9749

คุณวิศิษฏ์: 0-2033-9982

คุณสุภมาศ: 0-2033-9614

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล