Sign In
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

สำนักงาน ก.ล.ต. มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องการบรรจุพนักงานไว้อย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน ดังนี้

1. ผู้ได้รับการคัดเ​ลือกจะปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างทดลองงาน ทดลองปฏิบัติงานระยะเวลา 3 เดือน กรณีเห็นว่าควรทดลองปฏิบัติงานต่อไป ให้ต่อการทดลองปฏิบัติงานต่อไปได้อีก 3 เดือน และจึงจะประเมินผลใหม่ ทั้งนี้ ส่วนงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานฃ

2. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ต้องผ่านการพิจารณาใน 2 ด้าน ได้แก่

​​2.1 ด้านผลการปฏิบัติงาน

ต้นสังกัดต้องประเมินผลกา​รทดลองปฏิบัติงานด้วยการให้คะแนนปัจจัย 5 ด้าน คือ ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการสื่อสารความคิด และการนำเสนองาน ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยแต่ละปัจจัยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน และถือว่าทุกปัจจัยมีน้ำหนักความสำคัญเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจะต้องได้คะแนนแต่ละปัจจัยไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน 

2.2 ด้านคุณสมบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการพนักงาน

สำนักงานกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นพนักงานไว้รวม 14 ข้อ* โดยพนักงานก่อนเข้าทำงานจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกาย เข้ารับการสอบประวัติและพฤติการณ์จากส่วนรักษาความปลอดภัย และเข้าตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบทั้งหมดในช่วงของการทดลองปฏิบัติงาน หากตรวจสอบแล้วไม่พบประวัติและพฤติการณ์ที่ขัดต่อข้อบังคับฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง หลังจากส่วนงานเห็นควรให้บรรจุเป็นพนักงาน ก็จะเสนอคำสั่งบรรจุเป็นพนักงานในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาทดลองงาน

*ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้                             

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุตามที่สำนักงานกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

(5) สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา

(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(8) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงานของสำนักงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ กิจการของรัฐ องค์การการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หรือองค์การสาธารณะอื่น

(9) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(10) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ

(11) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(12) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น

(13) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(14) เป็นผู้มีประวัติและพฤติการณ์ซึ่งสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วว่า เหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน


ปรับปรุงล่าสุด 18 มีนาคม 2567ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ​

โทรศัพท์  0-2263-6441