Sign In
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

​          สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการกำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่เรียนรู้ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตามรายละเอียดตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงานได้ทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานทั่วไป

2. การรับสมัครงาน

2.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครในตำแหน่งงานที่สำนักงานเปิดรับในขณะนั้น หรือยื่นใบสมัครไว้ล่วงหน้าในสาขาวิชา/กลุ่มงานที่สำนักงานมีอยู่ แม้ยังไม่มีอัตรากำลังว่าง ณ ขณะนั้น เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.sec.or.th โดยรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลผู้สมัคร (Candidate Pool) และเมื่อสำนักงานมีการเปิดรับในตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะนำรายชื่อผู้สมัครในฐานข้อมูลมาคัดกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดสรรหา เพื่อพิจารณาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

2.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตามตามประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่ ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือข้อมูลและเอกสารมีความผิดพลากอันเกิดจากผู้สมัครเอง จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

2.3 สำนักงานจะแจ้งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดโดย Email : recruit@sec.or.th

3. วิธีการคัดเลือก

3.1 สำนักงาน ก.ล.ต. จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งที่เปิดรับ (Job Specification) โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล recruit@sec.or.th หรือส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์หรือมาสมัครด้วยตนเอง และมีหลักฐานการสมัครงานตามที่กำหนดอย่างครบถ้วนเท่านั้น

3.2 การคัดกรองเบื้องต้นจากใบสมัครดำเนินการโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ประวัติส่วนบุคคลโดยย่อ (จัดทำเองเป็นรูปแบบ resume หรือกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานก็ได้) วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ เพื่อรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครของสำนักงาน ในกรณีที่มีการตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สายงานสรรหาคัดเลือก อาจติดต่อผู้สมัครเพื่อขอข้อมูลในเบื้องต้นในส่วนที่ยังไม่ชัดเจน และสอบถามความสนใจในงานของผู้สมัคร เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมการคัดเลือก

3.3 การทดสอบมีดังนี้

​- การทดสอบจิตวิทยา เพื่อประเมินด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความชอบ ความสนใจในการทำงาน ในรูปแบบออนไลน์ (Personality and Job-Preference Test)

- การสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายงานที่เปิดสรรหา โดยการสัมภาษณ์ประกอบด้วย

​1) การทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงาน (Technical Skills)

​​ทั้งนี้ อาจกำหนดให้การทดสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่ใช้ทักษะการทำงานเชิงลึก/เทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

​​2) การทดสอบสมรรถนะในการทำงาน การสำรวจทัศนคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ โดยมีเกณฑ์ตัดสินในเรื่องค่านิยม เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง โดยใช้ Competency-based interview หลัก STAR (Situation Task Action Result) และ FACT (Feeling Action Context Thinking) 

      ทั้ง​​​นี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผลการทดสอบจิตวิทยาหมวดความตั้งมั่นในจริยธรรม (Integrity) ควบคู่กับพฤติกรรมและการตอบคำถามระหว่างการสัมภาษณ์ด้วย

3) มีระดับคะแนนภา​​ษาอังกฤษตามที่สำนักงานกำหนด โดยให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนจากศูนย์ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่สำนักงานกำหนดเท่านั้น ได้แก่ TOEFL IELTs และ TOEIC)​กลุ่มงาน
ระดับคะแนนมาตรฐาน

กลุ่มที่ 1ใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงเชี่ยวชาญ ได้แก่ งานติดต่อต่างประเทศ  ศึกษา ค้นคว้านโยบาย ออกประกาศ การพิจารณาคำขออนุญาต ตรวจสอบ คดี บัญชี​​​

TOEIC  ≥ 650 หรือ IELTS ≥ 5.5 หรือ TOEFL ≥ 61

โดยฝ่ายงานสามารถกำหนดระดับคะแนนให้สูงกว่าคะแนนมาตรฐานได้ หากตำแหน่งที่เปิดรับมีความจำเป็นโดยระบุเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นรายครั้งได้

กลุ่มที่ 2ใช้ภาษาอังกฤษน้อย - น้อยมาก ได้แก่

2.1 งานของสายสนับสนุน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานของสำนักงาน (สายงานพัฒนาองค์กร) งานบริหารจัดการข้อมูล

2.2 ในกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย งานด้านอาคารสถานที่ งานแก้ไขปัญหาด้าน IT (งาน help desk)

ยกเว้น ให้ไม่ต้องนำคะแนนภาษา อังกฤษมาประกอบการพิจารณาได้เนื่องจากเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

กลุ่มที่ 3ใช้ในงานติดต่อประสานงาน ได้แก่ เลขานุการ

TOEIC ≥ 550 หรือ

เฉพาะ Listening ≥ 300


3.4 ผู้ที่มีคะแ​นนผ่านเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานทดลองงาน โดยสำนักงานจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบในเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลตำแหน่งงาน ระดับ อัตราเงินเดือน และสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ ก่อนจะส่งแจ้งทางอีเมลและหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ก็จะมีการแจ้งผลให้ทราบผ่านโทรศัพท์หรือทางอีเมลเช่นกัน4.  ก.ล.ต. กำหนดอัตรา​เงินเดือนของพนักงานใหม่ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรภายนอกชั้นนำโดยการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าของพนักงานเข้าใหม่ จะมีการกำหนดให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาประสบการณ์ รวมถึงสาขาวิชาชีพปัจจุบันอัตราเริ่มต้นของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ระดับต้น คือ 28,500 บาท (ตามตำแหน่งงานที่บรรจุ) โดยกรณีผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์กับงานของ ก.ล.ต. จะได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มจากอัตราเริ่มต้นนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด  

อัตราเริ่มต้นของลู​กจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการ / ช่างเทคนิค คือ 16,700 บาท และอัตราเริ่มต้นของลูกจ้างตำแหน่งเลขานุการ คือ 26,400 บาท

5.  การรับสมัครงานของ ก.ล.ต. ทุกขั้นตอน ไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น  โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ก.ล.ต. ได้ เนื่องจาก ก.ล.ต. มีกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกที่รัดกุม โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกราย  การใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสมัครงาน ก.ล.ต. อาจถือเป็นการทุจริต ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้สมัครรายนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน อีกทั้งจะไม่มีสิทธิสมัครเข้าทำงานกับ ก.ล.ต. อีก และ ก.ล.ต. จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน นอกจากนี้ หากตรวจพบหลักฐาน หรือพบว่าผู้สมัครมีเจตนาปกปิดบิดเบือนข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ ภายหลังจากได้เข้าทำงานกับ ก.ล.ต. แล้ว จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และ ก.ล.ต. จะเลิกจ้างทันที

6.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานสรรหา ฝ่ายทรัพย​ากรบุคคล โทร 0 2033 9614  0 2033 9749 หรือ Email: recruit@sec.or.th


ปรับปรุงล่าสุด 18 มีนาคม 2567


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0-2033-9614 หรือ 0-2033-9749 หรือ 0-2033-9982 ​