Sign In
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครงานดังนี้

1.  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร  สามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตามรายละเอียดตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงานได้ทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานทั่วไป

2.  การรับสมัครงาน 
 ก.ล.ต. จะพิจารณาคัดเลือก เฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล์ recruit@sec.or.th หรือส่งหลักฐาน
การสมัครทางไปรษณีย์หรือมาสมัครด้วยตนเอง และมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น ผู้ประสงค์จะสมัครจึงควรเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร

3. การคัดเลือก

3.1  ก.ล.ต. จะแจ้งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลาสถานที่ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยทาง Email: recruit@sec.or.th  

3.2  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ ก.ล.ต. ตรวจพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือข้อมูลและเอกสารมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเอง จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

3.3 ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบโดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น และ/หรือสอบข้อเขียน เข้ารับการทดสอบด้านจิตวิทยา หรือ ทดสอบบุคลิกภาพ และความถนัด

3.4  ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

กลุ่มงาน
ระดับคะแนนมาตรฐานขั้นต่ำ

กลุ่มที่ 1

ช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกล​างถึงเชี่ยวชาญ ได้แก่ ติดต่อต่างประเทศ  ศึกษา ค้นคว้านโยบาย ออกประกา​ศ พิจารณาคำขออนุญาต ตรวจสอบ คดี บัญชี


TOEIC  ≥ 650
หรือ IELTS ≥ 5.5
หรือ TOEFL ≥ 61

กลุ่มที่ 2 :

ใช้งานภาษาอังกฤษน้อย ได้แก่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการข้อมูล


TOEIC  ≥ 550
หรือ IELTS ≥ 5.0
หรือ TOEFL ≥ 55

กลุ่มที่ 3 :

ใช้ภาษาอังกฤษน้อยมากในกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่


ยกเว้นให้ไม่ต้องนำคะแนนภาษาอังกฤษ
*พิจารณาเป็นรายกรณี*

กลุ่มที่ 4 :

​ใช้ในงานติดต่อประสานงาน ได้แก่ เลขานุการ


TOEIC ≥ 550
หรือ เฉพาะ Listening ≥ 300


4.  ขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก

4.1  คณะกรรมการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลคัดเลือกใบสมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับ job specification โดยการคัดกรองเบื้องต้นจากใบสมัคร ประกอบด้วย ประวัติโดยย่อ คุณวุฒิ ประสบการณ์ที่ผ่านมา คะแนนภาษาอังกฤษ และเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ

4.2  สายงานสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นัดหมายผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ทำแบบทดสอบจิตวิทยา และเข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 กับคณะกรรมการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสำรวจทัศนคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความรู้ความสามารถ ทักษะการสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบ โดยมีเกณฑ์ตัดสินในเรื่องค่านิยม เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง โดยใช้ competency-based interview หลัก STAR (Situation Task Action Result) และ FACT (Feeling Action Context Thinking) โดยอาจมีการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียน ในบางตำแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคการทำงานเชิงลึก เช่น ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผลการทดสอบจิตวิทยาหมวดความตั้งมั่นในจริยธรรม (Integrity) ควบคู่กับพฤติกรรมและการตอบคำถามระหว่างการสัมภาษณ์ด้วย

4.3  ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรกกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะจัดเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับนัดหมาย เพื่อสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 กับฝ่ายงานที่มีอัตราว่างและเปิดรับบุคลากรในช่วงเวลานั้น การสัมภาษณ์ในรอบนี้ เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงาน (Technical skills) และเป็นโอกาสให้ผู้สมัครได้สอบถาม รายละเอียดและลักษณะงานจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงด้วย

4.4  การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงตามความประสงค์ของส่วนงานให้เข้าทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่ว่าง 

5.  ก.ล.ต. กำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานใหม่ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรภายนอกชั้นนำโดยการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าของพนักงานเข้าใหม่ จะมีการกำหนดให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาประสบการณ์ รวมถึงสาขาวิชาชีพ

ปัจจุบันอัตราเริ่มต้นของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ระดับต้น คือ 23,700 หรือ 28,500 บาท แล้วแต่กรณี (ตามตำแหน่งงานที่บรรจุ) โดยกรณีผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์กับงานของ ก.ล.ต. จะได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มจากอัตราเริ่มต้นนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด  

อัตราเริ่มต้นของลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการ / ช่างเทคนิค คือ 12,950 บาท และอัตราเริ่มต้นของลูกจ้างตำแหน่งเลขานุการ คือ 21,700 บาท

6.  การรับสมัครงานของ ก.ล.ต. ทุกขั้นตอน ไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น  โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ก.ล.ต. ได้ เนื่องจาก ก.ล.ต. มีกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกที่รัดกุม โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกราย  การใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสมัครงาน ก.ล.ต. อาจถือเป็นการทุจริต ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้สมัครรายนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน อีกทั้งจะไม่มีสิทธิสมัครเข้าทำงานกับ ก.ล.ต. อีก และ ก.ล.ต. จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน นอกจากนี้ หากตรวจพบหลักฐาน หรือพบว่าผู้สมัครมีเจตนาปกปิดบิดเบือนข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ ภายหลังจากได้เข้าทำงานกับ ก.ล.ต. แล้ว จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และ ก.ล.ต. จะเลิกจ้างทันที

7.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0 2033 9614  0 2263 6545 หรือ Email: recruit@sec.or.th

ปรับปรุงล่าสุด 16 มีนาคม 2566


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0-2033-9614 หรือ 0-2033-9749 หรือ 0-2033-9982 ​