Sign In
ร่วมงานกับ ก.ล.ต.

​​​​​​​​​วัฒนธรรม ก.ล.ต.​


planttogether2375-859.jpg
 

ก.ล.ต. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดมั่นและแสดงออกตามค่านิยมองค์กร “เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง” พนักงานต้องเปิดใจให้พร้อมที่จะรับฟังมุมมอง ปัญหา ความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกกลุ่มอย่างเข้าใจ รู้จริง คือ รู้ลึกและรู้กว้างในงาน และพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  มีการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน และซื่อตรง คือยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม มีกระบวนการคิด ตัดสินใจ และลงมือทำ อย่างโปร่งใสและปราศจากอคติ ซึ่งเป็นค่านิยมที่เข้มแข็งของ ก.ล.ต. มาโดยตลอด ความเชื่อและการแสดงออกตามค่านิยมองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้ จึงเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกคนทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร


 Value-nodescription.png


 

โครงสร้างองค์กร ก.ล.ต. ออกแบบให้งานการกำกับดูแลผู้มีส่วนร่มในตลาดทุนแต่ละกลุ่มอยู่ในสายงานเดียวกันตลอดสาย เพื่อให้เข้าใจภาคธุรกิจ สามารถมองเห็นปัญหาและจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ และผู้มีส่วนร่มในตลาดทุนสามารถติดต่อได้ง่าย สำหรับพนักงานจะมองภาพความเชื่อมโยงในงานได้ครบถ้วน และการประสานงานภายในมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังลดลำดับการบังคับบัญชาเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว สำหรับการบริหารจัดการทีมงาน ใช้รูปแบบการประสานงานและทำงานร่วมกันในทุกส่วนงาน (cross function) และลักษณะการบริหารโครงการแบบ Agile & Scrum เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว


 

ด้วย ก.ล.ต. จะเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยได้จัดกิจกรรม CSR และให้พนักงานเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากพนักงานจะมีความสุขจากการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างพนักงานที่นำไปสู่บรรยากาศของความร่วมมือที่ดีในการทำงานอีกด้วย​


การได้ทำงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐหนึ่งเดียว ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ถือเป็นความมั่นคง ความภาคภูมิใจ และช่วยเติมเต็มคุณค่าในชีวิตการทำงาน  เพราะพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดขององค์กร ล้วนแต่เป็นกลไกสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


ความสมดุลในชีวิตและการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงาน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้กำหนดเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น มีเทคโนโลยีในการทำงานที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้และจัดสรรเวลาในการทำงานที่เหมาะสม มีกิจกรรมสันทนาการ และพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายและส่งเสริมสุขภาพที่ดี 


สำหรับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก.ล.ต. ได้มีการสำรวจข้อมูลค่าจ้าง สวัสดิการ เทียบกับกลุ่มองค์กรชั้นนำต่าง ๆ และมีการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและจูงใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​ฝ่าย​ทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0-2033-9982