Sign In
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

​วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมสร้างให้การดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจปัญหา ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ

 

มาตรการ 

1. การเผยแพร่ข้อมูล

ก.ล.ต. เผยแพร่บทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และติดตามการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ www.sec.or.th และช่องทางต่าง ๆ  เช่น Facebook และ Twitter ของ ก.ล.ต. และมีช่องทางที่หลากหลายให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดง  ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เช่น โทรศัพท์ (call center 1207) แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ www.sec.or.th/complaint) การแจ้งเรื่องด้วยตนเอง อีเมล (info@sec.or.th​ และ complaint@sec.or.th) จดหมาย (อีเมลและจดหมายสามารถส่งถึงเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้โดยตรง)  ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดในมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

2. การกำหนดนโยบาย การออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ 

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การออกกฎเกณฑ์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี หรือทุกรอบ 3 ปี  ก.ล.ต. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงองค์กร หรือหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. การออกกฎหมาย  ก.ล.ต. จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 3. การออกกฎเกณฑ์  ก.ล.ต. มีแนวปฏิบัติตามคำสั่งเลขาธิการ ที่ ส. 81/2558 กำหนดนโยบายการรับฟังความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนการออกหลักเกณฑ์หรือประกาศเพื่อใช้บังคับ โดยต้องมี

 • การวิเคราะห์และกำหนดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 • กำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

  • กรณีเป็นเรื่องทั่วไป  ให้เวลารับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 30 วัน

  • กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน  ให้เวลารับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 60 วัน

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการตอบข้อคิดเห็นทางเว็บไซต์  นอกจากการเปิดรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์แล้ว ช่องทางอื่นมีทั้งการเชิญตัวแทนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มมาประชุมระดมความคิดเห็นด้วย (focus group) ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีคู่มือรายละเอียด วิธีการดำเนินการ และมีฟอร์มเอกสาร checklist เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

​ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกกฎ (regulatory impact assessment) เพื่อให้การออกกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน อันจะส่งผลให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และตลาดทุนพัฒนาได้แบบยั่งยืน

 

3.  การพิจารณาคำ​​ขอต่าง ๆ

ก.ล.ต. ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสชี้แจงได้ก่อนการแจ้งผลพิจารณา นอกเหนือจากการส่งเอกสารหลักฐาน

 

4. การกำกับดูแล

ผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล จะมีโอกาสชี้แจงและนำส่งเอกสารพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ซึ่งหากมีการใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่  ก.ล.ต. จะมีแนวปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

 1. การดำเนินการ เจ้าหน้าที่ต้องมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวและต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
  ที่พิจารณา และมีการกำหนดชั้นความลับป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 2. การพิจารณา กำหนดให้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนรอบด้าน ต้องมีรายละเอียด
  เป็นลายลักษณ์อักษรระบุเหตุที่มา ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย และรายละเอียดสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ
  มีขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากบุคคลภายนอกประกอบการใช้ดุลพินิจด้วย

 3. การให้สิทธิแก่ผู้ถูกพิจารณา  ก่อนที่จะมีการออกคำสั่งใด ๆ ที่จะกระทบกระเทือนต่อสิทธิของประชาชนจะต้องมีขั้นตอนการแจ้งให้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และให้โอกาสในการโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิของตนอย่างเต็มที่

 4. การออกคำสั่ง  ต้องมีเหตุผลประกอบ ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ทั้งยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

5. การบังคับใช้กฎหมาย

ก.ล.ต. มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีมาตรการรักษาความลับเพื่อมิให้กระทบกับสิทธิพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสีย

 

6. การทำแบบสำรวจ

ก.ล.ต. ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมได้เสียในตลาดทุนและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการเผยแพร่ผลโดยสรุปบนเว็บไซต์ 


SEC Help Center

​โทรศัพท์ 1207