Sign In
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2564
จ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ search engine ของเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563
งานสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านหน้าอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำรายงานประจำปีของสำนักงาน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานซื้อสิทธิ์เช่าใช้ AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit For Microsoft EA 126 Credit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดโปรแกรมเสริมสำหรับการแสดงผลและ annotate เอกสารของ E-Board Meeting app โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook High-Performance สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ SecurityScorecard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผู้ให้บริการสำรวจและประเมินหาข้อบ่งชี้การเกิดภัยคุกคาม (Compromise Assessment) โดยวิธีคัดเลือก
จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมิน ESG บจ. โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
งานซื้อพื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์เพื่อเตือนให้ประชาชนระวังถูกหลอกลวงลงทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าระบบ LMS และ SERVER ในรูปแบบ Cloud ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ www.smarttoinvest.com โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างประชาสัมพันธ์งานออนไลน์ jobsdb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อ Local Alike Voucher under Workation Thailand Campaign
จ้างบริการตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบงานของสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
จ้างประชาสัมพันธ์รับสมัครงานออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาระบบ BAS ระยะเวลา 2 ปี
งานจัดทำวิดีทัศน์ในส่วน Hightlight uploads พร้อมลงเสียงภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ KVM Switch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคาร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 6 ตัว และลานจอด 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการงานสัมมนาประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก
จ้างจัดทำคลิปวิดีโอสื่อความรู้ด้านการระดมทุนผ่านช่องทางตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาโครงการบทศึกษาปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบริการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างการใช้บริการข้อมูลระบบ iBond ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 40 เครื่อง ระยะเวลา 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานสูบและล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดประจำอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำไมโครไซต์ศูนย์รวมความรู้การระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริหารจัดการร้านอาหาร ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโครงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานและพนักงานจำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และจอคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างที่ปรึกษาโครงการ Co-Sourcing Onsite Audit สำหรับการตรวจสอบด้าน IT ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการวางแนวปฏิบัติปิด Gap ด้าน Cyber Resilience โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการช่องสัญญาณเครือข่าย Internet ๓๐๐/๓๐๐ Mbps นาน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)
งานจ้างซ่อมมอเตอร์พัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำชาย/หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และกลไกการจัดทำและนำส่งงบการเงินของตลาดทุนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างออร์แกไนเซอร์พิธีลงนาม MOU ระหว่าง สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สนง.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการประเมินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแก่ผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประเมินในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดงานโครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการประเมินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแก่ผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประเมินในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าสถานที่งานโครงการเสรอมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาจัดงาน Job Expo Thailand 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานปรับปรุงระบบกันซึมพื้นที่ดาดฟ้า (ลาน ฮ.) สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างจัดทำวีดิทัศน์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซอฟแวร์ Application Security testing (Code scan) โดยวิธีคัดเลือก
จัดซื้อเครื่อง LCD Projector แบบ Laser จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Suvey) โดยวิธีคัดเลือก
จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการข้อมูลองค์กร (Enterprise Content Management - ECM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ Money Expo ครั้งที่ 20 โดยวิธีคัดเลือก
จ้างงานประเมินราคามูลค่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน)​ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าใช้ Azure for Microsoft EA จำนวน 77 Credit
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Balance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าสิทธิการใช้งาน Microsoft 365 แบบ Enterprise Agreement (EA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างผู้ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธงาน August Series 2020
จ้างบริการข่าวออนไลน์ต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเปลี่ยน Guide Roller ลิฟท์ขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง Organizer จัดงานสัมมนาวิชาการ SEC Capital Market Symposium 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้เตรียมระบบโสตทัศนูปกรณ์และ Facebook live งานสัมมนาวิชาการ SEC Capital Market Symposium 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์ป้องกัน APT ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ Capthai4good โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานบริหารอาคาร จัดเลี้ยงและแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013 พร้อมตรวจประเมินส่วนระบบงาน และศูนย์คอมพิวเตอร์
งานจัดจ้างทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผู้จัดทำวีดีโอและฉากถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานบริการฐานข้อมูลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างผู้จัดทำเว็บไซต์ความรู้การเงินเพื่อคนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ www.sec.or.th
งานบริการฐานข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมข้อมูล real time
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษา Fortinet FG1000C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการเคสสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างตรวจสอบสายล่อฟ้าภายในอาคาร และการแก้ไขเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ ผ.ช.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหาร และ ผช.ผอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ ผ.ช.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหาร และ ผช.ผอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบ (Penetration Testing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานให้บริการข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)
เช่าใช้งาน Software Adobe License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดประชุมทางไกล จำนวน 3 ชุด
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับชุดประชุม Bosch ห้องประชุม 1501 จำนวน 10 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโครงการเช่าสิทธิการใช้งาน Microsoft Software โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบริการแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสมัครบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานให้สำนักงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานการเสริมสร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ
งานบริการรับเหมาขัดล้างทำความสะอาดห้องครัว ชั้น 11
งานจ้างจัดทำคลิปวีดีโอสื่อความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ Legal Hub โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี 2 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่า Security Log Monitoring Service ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ FAMS ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อพื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์เพื่อร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดผ่าน Online และบันทึกเทปการอบรมสัมมนาในรูปแบบ e-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อซอฟต์แวร์ Nexpose Enterprise 128 IPs ระยะเวลา 1 ปี
งานจ้างปรับปรุงแก้ไขท่อระบบน้ำ AHU จำนวน 20 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น เครื่องพ่นสเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติ และเครื่องเช็ดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ดำเนินการประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร (ผู้บริหารระดับสูง)
งานจ้างผู้ให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ Outsource 4 คน 2 ปี
งานจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา Hardware/Software ระบบโทรศัพท์และ Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนในโครงสร้างพื้นฐาน Virtualization โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ CI/CD
งานจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงเว็บไซต์ sec.or.th และเว็บ smart-to-invest.com โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงเว็บไซต์ happypvd.com โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าใช้ Azure for Microsoft EA (15 Months) จำนวน 55 Credit
จ้างโปรแกรมช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social monitoring) โดยวิธีคัดเลือก
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้เอกชนเพื่อรองรับการนำระบบ Digital Infrastructure มาใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าบริการ DDoS Protection
ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
การจัดหาเครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิด
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหนังสือพิมพ์ในประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Firewall (Palo Alto) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศแบบซื้อ Service Package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อกฎหมายที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือที่ต้องกำหนดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการนำระบบ Digital Infrastructure มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้เอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดประชุมทางไกล จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ตรวจประเมินระบบงานของสำนักงานที่ใช้เชื่อมต่อกับ NDID Platform ในฐานะ Authoritative Source (AS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ต่ออายุการใช้บริการสืบค้นข้อมูลในระบบแบบจำกัด 100 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทำบูธงาน Money Expo สัญจร 3 จังหวัด โดยวิธีคัดเลือก
จ้างงานแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 150 วัน
จ้างผู้จัดทำวีดีทัศน์งานสัมมนา และเช่าจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำ VTR เปิดงาน ช่างภาพ งานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำเสื้อโปโลเพื่อใช้ในกิจกรรม CSR ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft SQL Server Standard 2 Core License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผู้จัดทำวิดีโอผลการดำเนินงานปี 2562 ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าระบบ แสง สี เสียง ที่ใช้ในการจัดงานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้าง Organizer สำหรับจัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าจอภาพ และระบบแสง สี เสียงในงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อ Macbook Pro 13 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผลิต motion graphic ให้ความรู้สัญญาณเตือนภัยกลโกงชักชวนลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Organizer สำหรับงานสัมมนา From ESG to SDG integroting SDGs impact Measurement and Management Framework in Business and investment Strotegies
เช่าอุปกรณ์แสง-สี-เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสถานที่จัดงานสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำบูธนิทรรศการงานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups จำนวน 20 บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผู้ดำเนินการออกแบบและตกแต่งเวทีสัมมนาและพิธีเปิดงานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำภาพวาดกราฟฟิกกำหนดการและระบบลงทะเบียนของงานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสิทธิการใช้งาน Microsoft Azure โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างOrganizer จัดงานสัมมนา เกษียณสุขด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกางานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ Siemens และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างการให้บริการ นวดดัดจัดสรีระ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (COACH) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการคาราวาน ก.ล.ต. จัดการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบ search engine ของเว็บไซต์ www.sec.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
จ้างโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ชุดการเงินการลทุนขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเยาวชน
เช่าใช้ AzureMonetarycommit 19 เดือน จำนวน 5 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างหน้าเวทีห้องประชุม 1501 และ 1601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับระบบ Contact Center และระบบบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง TRUE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผู้ให้บริการ outsource เพื่อพัฒนาระบบ งานคอมพิวเตอร์ด้วย Agile Model โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การซื้อเครื่องกำจัดขยะจากเศษอาหารพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างออกแบบและจัดทำระบบรับและจัดเก็บข้อมูล และระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบุคคลภายนอก Outsource เพื่อปฏิบัติงานด้าน Programmer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Enterprise E3, Office365 E1 และผลิตภัณฑ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและซอฟต์แวร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานประชาสัมพันธ์งานออนไลน์ (Jobtopgun.com) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานประชาสัมพันธ์งานออนไลน์ (Jobsdb.com) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ KVM Switch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีคัดเลือก
เช่าระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์ความรู้ (LMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานควบคุมดูแลและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียบ่อบำบัด ประจำปี 2563-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง Organizer สำหรับการจัดงานเปิดตัวโครงการ "ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ"
งานจ้างบริหารจัดการขยะในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเช่ารถตู้สำนักงาน 5 คัน
งานโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายหลักภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
งานจ้างเหมาจัดงานสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2562
งานจ้างผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้ด้านไอที (IT support) ระยะเวลา 2 ปี
จ้างบำรุงรักษาระบบ Advanced Threat Protection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อกระบวนการทำงานของ สำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างทำวีดีโอแนะนำ ก.ล.ต. ฉบับปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการรถบัส ไกด์ ในการเดินทาง ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานต่ออายุการใช้บริการข้อมูลระบบ iBond ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ประจำปี 2563
งานจัดหา License Software Microsoft SharePoint Server 1 สิทธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างติดตั้ง development environment สำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง cloud infrastructure เว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสิทธิการใช้งาน AzueMonetaryCommit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"
จัดเช่ารถตู้ 4 คัน และคนขับ 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อและปรับปรุงระบบ Storage ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและปรับโครงสร้าง Storage Infrastructure ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริหารจัดการร้านอาหาร ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำงานบริการประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำงานบริการประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูล Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น SEC Check First ทาง Google AdsUniversal App Campaign โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อระบบบริหารจัดการ Network Configuration โดยวิธีคัดเลือก
จ้างผู้จัดทำบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างจัดทำบูธนิทรรศการในงาน Money Expo จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าบริการ Internet Corporate ระยะเวลาบริการ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาโล่อะคริลิค จำนวน 76 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างผู้ผลิตชิ้นงานประกอบการจัดแสดงบูธงาน Digital Big Bang Thailand 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างตกแต่งสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำภาพวาดสรุปผลการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าบริการข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างประชาสัมพันธ์ SEC Check First Application ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง MA ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการข้อมูลองค์กร Enterprise Content Management ECM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างทำภาพวาดสรุปผลการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาผู้พิการนวด คอ บ่า ไหล่ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาผู้พิการนวดคอ บ่า ไหล่ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง Organizer งานสัมมนาวิชาการ SEC Capital Market Symposium 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร ประจำปี 2562
งานจ้างออกแบบ และจัดทำการประเมินราคากลาง BOQ ชั้น 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ต่ออายุสมาชิก Financial Times โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการเช็ดกระจกและผนัง Aluminium Composite ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำด้านหลังอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุง แมลงต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสถานที่จัดพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างประเมินความพร้อมจัดทำ roadmap และวางแนวปฏิบัติด้าน cyber resilience โดยวิธีคัดเลือก
การจ้างปรับปรุงท่อน้ำ Cooling Tower ชั้น 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
งานจ้างผู้ให้บริการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างผู้จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้ชวนลงทุนจำลองและเผยแพร่เว็บไซต์ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างจัดทำวีดีทัศน์และการบันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง Organizer สำหรับงานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างจัดทำแผงบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างจัดทำเว็บไซต์โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบุคลากรภายนอกพัฒนาระบบ ระยะ 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมปักข้อความ จำนวน 700 ตัว
จ้างจัดจ้างบุคลากรภายนอกพัฒนาระบบ ระยะ 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบเล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน (Advertorial + cartoon story) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อให้ความรู้ประชาชน ในรูปแบบคลิปวีดีโอ และบทความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าใช้สิทธิการใช้งานชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Microsoft โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ IP Phone โดยวิธีคัดเลือก
งานจัดหาเสื้อกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการ Enterprise Information Management Phase 1 โดยวิธีคัดเลือก
งานจัดซื้อ Haddisk แบบ SSD M2 ความจุ 256GB จำนวน 120 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเสื้อสูท สำหรับคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การเช่ารถตู้ 4 คัน และคนขับ 4 คน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน (กค.-ตค.2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
จ้างผู้ทำการศึกษาโครงการศึกษาข้อมูล Behavioral Insight ของผู้ลงทุนในตราสารหนี้เพื่อประกอบ การจัดทำ Factsheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างปรับปรุงแก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างนวดดัดจัดสรีระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลการออกจากอาคารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง MA บำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall Fortigate 1000C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่อง Notebook ยี่ห้อ Microsoft Surface Pro 6 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้งานระบบออนไลน์ (Online application support) โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบำรุงรักษาระบบสมุดจดกฎหมาย Legal Hub โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ FAMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการรับเหมาทำความสะอาดห้องครัว ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดซื้อ MSSQL 2017 Standard 2 Core Edition 2 license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น เครื่องพ่นสเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติ และเครื่องเช็ดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าใช้ Software Helpdesk : Freshservice โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดินรอบอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าบริการข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหา Mcbook Pro 13 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้าง MA ซอฟต์แวร์ Deep Security 30 Physical CPU โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเปลี่ยนมอเตอร์ปิด-เปิดประตูลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้าง Organizer จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ www.sec.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบ scan ช่องโหว่ Nexpose
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเครื่อง ipad Air wifi+Cellular 64GB พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์โมดูล Human Resource Development (HRD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดหาเครื่องโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้จัดงาน Money Expo 2019 โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่สื่อ digital mass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจัดจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้าง MA ระบบ Firewall (Palo Alto) โดยวิธีคัดเลือก
งานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบกระบวนการและติดตั้งโครงสร้างพื่้นฐานในการพัฒนาระบบงานด้วยหลักการ Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) ในรูปแบบ managed services โดยวิธีคัดเลือก
จัดจ้างโครงการระบบบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย Aruba Airwave และ Aruba Clearpass โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างทำซุ้มถวายพระพร รัชกาลที่ 10 พร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานโครงการ Business Process Improvement
งานเช่าบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ โดยรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเปลี่ยนบานประตูพร้อมโช๊คอัพ ห้องประชุม จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานเช่าสิทธิการใช้งาน Microsoft Azure โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างผู้ดำเนินการโครงการศึกษาข้อมูล Audit Adjusment Project โดยวิธีคัดเลือก
​เช่ารถตู้ 4 คัน พนักงานขับรถ 4 คน ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างแพทย์และพยาบาล ประจำสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
​งานจัดหาซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานจากระยะไกลและบันทึกการทำงานเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ Siemens ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเปลี่ยนชุดสลิงลิฟต์ขนของ และลิฟต์ fire man โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างสูบล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ COACH-HRM ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างออร์กาไนเซอร์จัดงานแถลงแผนกลยุทธศาสตร์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี ก.ล.ต. ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างผลิตเสื้อเชิ้ตพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการทำความสะอาดศูนย์เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2561
​งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก
​งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 22
​งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ service package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างบริการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดซื้่ออุปกรณ์ Wifi Access Point จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง (ทรู อินเทอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์​ (Trend Micro Smart Protection for Endpoint) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดซื้ออุปกรณ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง (Samart Infonet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ KVM Switch ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ BAS ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​​​งานจ้างออกแบบและติดตั้งระบบแสงสีเสียง สำหรับการจัดสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี 2562-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​งานจัดหาซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานจากระยะไกล และบันทึกการทำงาน โดยวิธีคัดเลือก
​งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบป้องกันภัย APT4400NX (FireEye) โดยวิธีคัดเลือก
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ความรู้ผู้ลงทุนใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน และตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบริการ Internet Corporate 100Mbps/100Mbps ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้าน helpdesk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Notebook High Performance ยี่ห้อ Surface
​งานจัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode แบบ Mobile จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​จ้างพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานด้วย Agile Model โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​จ้างจัดทำบูธนิทรรศการ ขนาด 36 ตารางเมตร ในงาน SET in the City โดยวิธีคัดเลือก
​จ้างผู้พิการทางสายตามาบริการนวดแก่พนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​จ้างงานโครงการ บริษัทเกษียณสุข โดยวิธีคัดเลือก
​จ้างผู้จัดทำและดำเนินการแผนการสื่อสารความรู้สินทรัพย์ดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
​จ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง MA SW ECM
​ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้าง Organizer จัดงานโครงการ FinTech Challenge โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบริการกำจัดปลวก หนู แมลงต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าสิทธิการใช้งานชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
จ้างประชาสัมพันธ์การสรรหาท่านเลขาธิการใหม่ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
เช่าสถานที่จัดงาน โครงการ FinTech Challenge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
​- ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างแพทย์พยาบาลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2033-9971​
​​​​​​​​​​​​​