Sign In
มาตรการการแจ้งให้ระงับการแพร่หลายของข้อมูลและนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ (Take Down Notice)

​​​​​ผู้ที่ประสงค์จะให้สำนักงานระงับการแพร่หลายของข้อมูลและนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกรณีมีข้อมูลใดที่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือกรณีอื่นใด สามารถกรอก แบบฟอร์มข้อร้องเรียนเพื่อระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วส่งมาที่ 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

หรือทาง e-mail : info@sec.or.th

 

เอกสารหลักฐานประกอบ

  • ข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด

  • เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิด และความเสียหายที่เกิดขึ้น

  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)


​SEC Help Center

โทรศัพท์  1207