Sign In
ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลาย และการนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ (Take Down Notice)

​​​​​ตาม​ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ผู้ที่ประสงค์จะให้สำนักงานในฐานะผู้ให้บริการ การระงับการทำให้แพร่หลาย และการนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกรณีที่มีข้อมูลใดที่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถดำเนินการแจ้งสำนักงานได้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแล้วส่งมาที่


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

หรือทาง e-mail : info@sec.or.th


เอกสารหลักฐานประกอบ


​SEC Help Center

โทรศัพท์  1207