Sign In
นโยบายการให้บริการเว็บไซต์ (Website Policy)

​บททั่วไป               

เมื่อท่านเข้าชมและใช้​บริการส่วนใดของ www.sec.or.th (“เว็บไซต์นี้") ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ที่กำหนดดังต่อไปนี้ และที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ ในการนี้ ท่านพึงทราบว่านโยบายการให้บริการเว็บไซต์  ที่กำหนดไว้นี้ อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกแสดงอยู่บนหน้านี้และเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

เว็บไซต์นี้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เช่น โลโก้ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ข้อความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา") เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย     ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเจ้าของ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น

การนำชื่อหน่วยงาน โลโก้ หรือเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการ ยกเว้นกรณีที่ชื่อหน่วยงาน โลโก้ หรือเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ และเป็นการนำไปใช้ตามสภาพที่ได้รับ (“as is" basis)

 

เงื่อนไขการใช้ 

สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไป ท่านสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้        โดยไม่เป็นการปรับเปลี่ยนสาระของเนื้อหาให้สื่อความหมายผิดไปจากเดิม และปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น 

 

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด 

เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is" basis) สำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มี          ข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใด ๆ และโปรดทราบว่า บรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น การที่เนื้อหานั้นปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นพ้องหรือยอมรับบทวิเคราะห์ คำแนะนำหรือ   ความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความที่แสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

การแปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์นี้เท่านั้น ในกรณีที่เนื้อหาภาษาไทยและเนื้อหาภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน ให้ใช้เนื้อหาภาษาไทยในการอ้างอิง

นอกจากนี้ การแสดงเนื้อหาประกาศฉบับประมวลบนเว็บไซต์นี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์นี้เท่านั้น ในกรณีที่เนื้อหาประกาศรายฉบับแตกต่างจากเนื้อหาของประกาศฉบับประมวล ให้ใช้ประกาศรายฉบับในการอ้างอิง

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย     และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้  สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความสูญหาย หรือเสียหาย     ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

 

สิทธิในการเข้าถึง               

สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใดโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ ก็ได้

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม           

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และไม่มีอำนาจควบคุม ไม่อาจรับรอง ยืนยัน ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น นอกจากนี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

 

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. 

เว็บไซต์อื่นสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าสำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าว หรืออาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ    ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมใช้เว็บไซต์เหล่านั้น  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว               

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โปรดศึกษาได้จาก Privacy Policy

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภาย​ใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย ​​ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน​​​

โทรศัพท์ 0-2263-6008​​