Sign In
กฎเกณฑ์
​​​​​​ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน

 

การขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยคุณสมบัติของผู้สามารถขอความเห็นชอบได้ มีดังนี้


 

ประเภทของผู้จัดการกองทุน​​​คุณสมบัติ
ผู้จัดการกองทุนรวมทั่วไป (Mutual FM)
(หน้า 3 - 6)              

ดาวน์โหลด PDF

ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative FM)
(หน้า 7 - 9)

 

ดาวน์โหลด PDF

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property FM)
(หน้า 10 - 13)

 

ดาวน์โหลด PDF

ผู้จัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure FM)
(หน้า 14)                               
 

ดาวน์โหลด PDF

ประเภทของนักวิเคราะห์การลงทุ​นคุณสมบัติ

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
(ตารางคุณสมบัติหน้า 21-24)          

 

ดาวน์โหลด PDF

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
(ตารางคุณสมบัติหน้า 25-28)

 

ดาวน์โหลด PDF

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ตารางคุณสมบัติหน้า 30-33)

 

ดาวน์โหลด PDF

นักวิเคราะห์การ​ลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
(ตารางคุณสมบัติหน้า 34-37)

 

ดาวน์โหลด PDF


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน 
โทรศัพท์ 0 2263 6076​​

ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
โทรศัพท์ 0 2263 ​6536​