Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​การจัดตั้งกองทุนรวม


4. การดำเนินการภายหลังได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

(1) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง โดย บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้ต่อเมื่อได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งระบุวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมไว้ (ม.123)

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บลจ. อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนที่ ก.ล.ต. อนุมัติได้ (greenshoe) = < 15% ของจำนวนเงินทุนโครงการ โดยต้องระบุเรื่อง greenshoe ไว้ในรายละเอียดโครงการด้วย

(3) บลจ. ต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่แสดงข้อมูลจำเป็นและเพียงพอให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 


​เงินได้ที่รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ให้ บลจ. รวมเข้าเป็นกองทรัพย์สิน และจดทะเบียนกองทรัพย์สินนั้นเป็นกองทุนรวม ซึ่งเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้เป็นนิติบุคคล โดยให้ บลจ. เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนรวม (ม.124)


ในการจัดการกองทุนรวม บลจ. ต้องดำเนินการตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. (ม.129) ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน (ม.129 และ ม.129/4) ในลักษณะการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (ม.129/2) หรือการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน (ม.129/3) ก็ได้ หรืออาจขอให้ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน (ม.129/1) แล้วแต่กรณี โดยให้ บลจ. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการให้ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งต้องแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข (ม.129)

 

คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์ 0 2033 9526