Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​การจัดตั้งก​​องทุนรวม


สรุปหลักเกณฑ์


  1. การยื่นคำขอ 

  2. รูปแบบการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม

  3. การแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อนการจดทะเบียน

  4. การดำเนินการภายหลังได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

  5. การสิ้นสุดของการอนุมัติ


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)​

         รวมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2033-9535​