Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​การจัดการกองทุนรวมการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการ (ม.125) ดังนี้

 1. จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม (ม. 129)

 2. จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

 3. จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวม

 4. จัดทำรายงานการลงทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ

 5. จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

 6. จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนำผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

 

ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุนรวม ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการ (ม.126) เช่น การกระทำใดที่มีลักษณะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนั้นเอง เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์เดียวกันได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน (ม.126/1)

 

หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ (ม.127 และ ม.128)

 1. ดูแลให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตาม ม.125

 2. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น

 3. จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม

 4. จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงาน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.125

 5. ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย์​

สรุปหลักเกณฑ์


1. อำนาจสั่งการของ ก.ล.ต.​

2. ผู้จัดการกองทุน

3. การวัดผลการดำเนินงาน

4. การจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม

5. การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม

6. การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน (NAV)

7. การดำเนินการกรณีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (Incorrect Pricing)

8. การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

9. การจัดทำรายงานของกองทุนรวม

10. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

11. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ​

12. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

13. การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากปิดเป็นเปิด​

14. การควบ/รวม กองทุนรวม

15. การดำเนินการกรณีผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้

16. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17. การจ่ายเงินปันผล

18. ค่าธรรมเนียม​

19. การเลิกกองทุนรวม

20. การผ่อนผัน

21. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมมีประกัน​

22. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

23. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)​

24. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Country Fund)

25. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

26. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

27. ลักเกณฑ์เพิ่มเติมกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)

28. กองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ (MMF constant NAV)​

29. การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน

 


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


 ​

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง​
คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ​


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535