Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​การจัดการกองทุนรวม


13. การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากปิดเป็นเปิด


(1) การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากปิดเป็นเปิดต้องกำหนดไว้ในโครงการตั้งแต่ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่ง

(2) การยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน และการจัดทำหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมเปิด

(3) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดในการที่จะออกจากกองทุนรวมปิดได้ โดย

    1. ชำระค่าหน่วย​ลงทุนโดยใช้ NAV ของวันทำการก่อนวันเริ่มต้นเป็นกองทุนรวม​เปิด

    2. ชำระค่าหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันเริ่มต้นเป็นกองทุนรวมเปิด (นับวันเริ่มต้นเป็นองทุนรวมเปิดเป็นวันแรก)

(4) บลจ. อาจไม่ต้องจัดให้มีวิธีการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดในการออกจากกองหากดำเนินตามเงื่อนไข ดังนี้

    1. แปลงสภาพเมื่อครบอายุโครงการ

    2. ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามโครงการเดิม

    3. ได้รับมติให้แก้ไขเป็นกองทุนรวมเปิด


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535