Sign In
กฎกระทรวง
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


 

​รายฉบับ
​เรื่อง​
​ฉบับประมวล

​1

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

​8

การยื่นของรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อเป็นคนต่างด้าว

​10

การจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

​11

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทลูกหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อกิจการจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น

​22

.............................(แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.11)

​24

.............................(แก้ไขกฎกระทรวง ฉ.11)

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

คลิก

​​​กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

​​กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

​​

​กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557


​กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555


​กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555


​​

​​Archive >>​


  


 


 


 


 


 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา

โทรศัพท์ 0-2033-9525