Sign In
กฎกระทรวง

​​​​​​​​​​​กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕​๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อรัฐมนตรี โดยยื่นผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๒ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ ๑ จะต้องมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในระยะแรก ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น 

เมื่อได้จัดตั้งบริษัทขึ้นแล้ว ให้บริษัทนั้นยื่นหลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริษัทต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดต่อไป 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๓ บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคา หรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบรรดาบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ และไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไว้ด้วย

ข้อ ๔ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทรวงการคลังขายหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง การให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ โดยไม่ชักช้า

(๒) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดใน (๑) หากจะเป็นผลให้มีบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

 

พิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ สืบเนื่องจากการที่บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวนหนึ่ง ได้ถูกระงับการดำเนินกิจการ โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้ โดยปัจจุบันบรรดาบริษัทดังกล่าวได้อยู่ภายใต้การจัดการของ คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งของการจัดการคือการขายทรัพย์สินของบรรดาบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เหล่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการเสริมให้การดำเนินการของรัฐในเรื่องนี้ สามารถบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน จึงเห็นสมควรให้บริษัทที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นในระยะแรกไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทนั้นได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคา หรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบรรดาบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการด้วย และโดยที่มาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา

โทรศัพท์ 0-2033-9525