Sign In
แนวทางการรายงานผลการขายหลักทรัพย์

​​​​​​แบบและวิธีการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงาน ที่ สจ. 33/2560  เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.. 2560 (ประกาศที่ สจ. 33/2560)


กรณีตราสารหนี้ ให้ดำเ​นินการตามแนวทางแนบท้าย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2563
เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานที่เกี่ยวข้อง 


กรณีอื่น ให้รายงานตามระยะเวลา แบบ และวิธีการดังนี้

1. การเสนอขายหุ้น

(ก)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเส​นอขาย ตามแบบ 81-1-IPO ผ่านระบบ Digital IPO

  • แบบรายงานผลการขายหุ้นกรณี IPO (แบบ 81-1-IPO) .doc | .pdf​

​​​ทั้งนี้ หากผู้เสนอขายหุ้นมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ ให้จัดทำและส่งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่ได้แบ่งไว้เพื่อผู้มีอุปการะคุณในจำนวนสูงสุด 200 รายแรกตามแบบ 81-1-IPO200 ต่อสำนักงานมาพร้อมกับรายงานผลการขายหุ้นด้วย

  • ​แบบ 81-1-IPO200 รายงานการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่แบ่งแยกไว้สำหรับผู้มีอุปการคุณ .doc | .pdf

(ข)  ในกรณีอื่นที่มิใช่การเสนอขายตาม (ก) ให้รายงานภายใน 45 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย ตามแบบ 81-1 เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

  • ​​​แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ 81-1) .doc | .pdf


2. การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“DR")

(ก)  กรณีที่ DR ยังมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้รายงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับ DR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แบบ 81-DR-1 เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

  • แบบ 81-DR-1 (แนบท้ายประกาศ สจ.33/2560) .doc​ | .pdf

​(ข)  กรณีเป็นการเสนอขาย DR ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ให้รายงานภายในระยะเวลา รวมทั้งตามแบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานตามประกาศที่ สจ. 33/2560 ได้รายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้มีการรายงานผลการขายต่อสำนักงานแล้ว


​3. การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(ก) กรณีที่ให้ใช้สิทธิในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิได้ ให้รายงานการใช้สิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

(ข)  กรณีที่ให้ใช้สิทธิในลักษณะอื่น ให้รายงานการใช้สิทธิภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

  • ​​แบบรายงานผลการขายหุ้น/หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ (แบบ 81-2) .doc​ | .pdf

อนึ่ง ในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่รายงานการใช้สิทธิต่อสำนักงาน ได้รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบหรือรายการข้อมูลที่กำหนดข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้มีการรายงานผลการขายต่อสำนักงานประกาศที่ สจ. 33/2560 แล้ว

การนำส่งรายงานเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน ให้นำส่งตามที่อยู่ดังนี้

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 และ 2 ชั้น 24
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900"

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ SEC Help Center โทรศัพท์ 1207 กด 3 ​ในวันและเวลาทำการ หรือ email: corporat@sec.or.th


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  • ​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 33/2560 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับประมวล) .doc | .pdf
​ SEC Help Center โทรศัพท์ 1207 กด 3
​email: corporat@sec.or.th