Sign In
กฎเกณฑ์

 ผู้ก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง​

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีบทบาทหน้าที่สำคัญตั้งแต่เริ่มจั​ดตั้งกองทรัสต์ ยื่นขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ไปจนถึงบริหารจัดการกองทรัสต์  โดยผู้ที่จะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) หรือผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Trust Manager) จะต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีกำหนดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบ คราวละ 5 ปีสรุปหลักเกณฑ์

 

คุณสมบัติ 

 • ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยต้องมีความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

 • ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ  5 ปีก่อนยื่นคำขออนุญาต

 • อาจเป็น บลจ. หรือบริษัทที่มิใช่ บลจ. ก็ได้

 •   ในกรณีที่ไม่ใช่ บลจ.  มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น 

  • ต้องมีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

  • กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

  • มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3   โดยมีกรรมการสัญชาติไทยอย่างน้อย 2 คน (1 ใน 2 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ)

 • ในกรณีผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  และมีความรู้ในการวัดมูลค่า (valuation) ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างน่าเชื่อถือด้วย

 

หน้าที่หลักของผู้จัดการกองทรัสต์

 • ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  

 • กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกองทรัสต์

 • ลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

 • บริหารจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • คำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์

 • ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมจัดหาผลประโยชน์

 • พิจารณาการจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

 • จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี และตามที่ผู้ถือหน่วยร้องขอ

 • ในกรณีต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อดำเนินการใด ๆ ผู้จัดการต้องแสดงความเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โดยแบ่งตามหมวดธุรกิจ ดังนี้

โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

โทรศัพท์ 02-033-9530 / 02-263-6494 / 02-033-9943 / 02-263-6548

ออฟฟิศ รีเทลช้อปปิ้ง

โทรศัพท์ 0-2263-6221 / 0-2033-9570/ 0-2263-6073/ 0-2033-9826 

โรงงาน คลังสินค้า

โทรศัพท์  0-2022-9694 / 0-2263-6108 / 0-2263-6374

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน - โรงไฟฟ้า  โทรคมนาคม

โทรศัพท์  0-2033-9694 / 0-2033-9717 / 0-2263-6108

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน - ขนส่ง

โทรศัพท์ 0-2033​-9530 / 0-2263-6494 / 02-033-9943 /  0-2263-6548