Sign In
Guidance

​​​​Guidance For Integrating ESG Information into Equity Analysis and Research Reports (by CFA Institute) 


สำนักงานให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ในการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อนำไปปฏิบัติจริง (ESG in practice) และยินดีสนับสนุนการออกแนวปฏิบัติในการนำปัจจัย ESG มาใช้ในการวิเคราะห์หุ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง มีแนวทางในการนำข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไปประกอบการวิเคราะห์หุ้นและจัดทำบทวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเสริมสร้างระบบนิเวศการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

SEC Complaint Center

โทรศัพท์  1207