Sign In
คู่มือ/แนวปฏิบัติ

​​​​​​​​​​​​คู่มือ/แนวปฏิบัติที่สำคัญในเรื่องต่าง ๆ 


​การระดมทุน/บริษัทที่​​ออกหลักทรัพย์
ตราสารทุน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  • แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ฉบับเต็ม  | Infographic
  • แนวทางพิจารณาการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ฉบับเต็ม  | Infographic
​​
ตราสารหนี้
​ทรัสต์


ผู้ประกอบวิชาชีพ​​​
​ที่ปรึกษาทางการเงิน
​ชมรมวาณิชธนกิจ
​ก.ล.ต.
​ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน


​การกำกับรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชี​​ผู้ป​​ระกอบธุรกิจตัวกลาง


​​​

​กองทุนรวม​​


​ผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุน​​


​​​Cyber Security


คู่มือประชาช​​นท่านสามารถดูสรุปหลักเกณฑ์/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง/คู่มือและแนวปฏิบัติ/แบบฟอร์ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ ก.ล.ต.  หัวข้อ กฎหมาย/กฎเกณฑ์


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC Help Center

โทรศัพท์  1207