Sign In
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์ (RIA)

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Analysis : RIA) เป็นกระบวนการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลที่รัฐควรจะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนั้น และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และภาระที่จะเกิดกับประชาชน เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้น มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นในการประกาศใช้บังคับหรือไม่ โดยจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และเผยแพร่เป็นการทั่วไปด้วย


  • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์ 

​​​​​