Sign In
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์ (RIA)

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Analysis : RIA) เป็นกระบวนการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลที่รัฐควรจะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนั้น และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และภาระที่จะเกิดกับประชาชน เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้น มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นในการประกาศใช้บังคับหรือไม่ โดยจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และเผยแพร่เป็นการทั่วไปด้วย


​ราย​งาน
​ดาวน์โหลดรายงาน

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.   /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่   )

สาระสำคัญ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจ DAFM ด้วย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อนจ. 40/2565 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (DAFM)pdf

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (ฉบับที่ )

สาระสำคัญ

เพื่อ​ล​ดภาระและความสับสนในการนำส่งรายงานให้แก่ทรัสตีของ PE Trust ตลอดจนเป็นการรองรับมาตรการทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (startup)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ​อ​ทง. 28/2565 เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงรอบระยะเวลาการจัดส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1)

pdf

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 43 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

สาระสำคัญ 

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

​​​p​df​

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.     /2565 เรื่อง การจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565

 

สาระสำคัญ

ตามที่ก​รมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565  โดยที่มาตรา 6(3) และมาตรา 8(1) ของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว กำหนดให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (“VC") และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องจดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน หรือทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ที่สำนักงานประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน  สำนักงานจึงจัดทำประกาศดังกล่าว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • อทง. 26/2565 เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น​ 


​pdf​

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.        /2565 เรื่อง  การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.        /2565 เรื่อง  การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจำกัด

3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.       /2565 เรื่อง  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่        )

4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.     /2565 เรื่อง  การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่     )

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เอก​สารที่เกี่ยวข้อง

​pdf​

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 39/2565 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)

 

สาระสำคัญ

หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า จัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามความเสี่ยงของธุรกิจจัดการลงทุน

 

เอกส​ารที่เกี่ยวข้อง

 • อนจ. 16/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)​

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น


​pdf

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ../2565 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน และการให้คำปรึกษาหรือการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทอื่น 

2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ../2565 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ 

3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ../2565 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) 

สาระสำคัญ

​​ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repo) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมในการทำธุรกรรม repo กับผู้ประกอบธุรกิจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ​อนธ. 25/2565 เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนให้เหมาะสมกับนิยามผู้ลงทุนที่ปรับปรุงใหม่ 

​pdf​

​รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามการปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine 

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ตราสารหนี้ตามโครงการ Regulatory Guillotine โดยมีเป้าหมายให้กฎเกณฑ์ของสำนักงานมีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีกฎเกณฑ์เท่าที่จำเป็นและการใช้บังคับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและผู้ประกอบการมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 • อจต. 32/2564 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine 

 • อจต. 9/2565 เรื่อง การปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น​

​pdf​

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2565 ​เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสำคัญ

​รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ของ ก.ล.ต. ให้มีความปลอดภัยและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ​​เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อตท. 12/2565 เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ​

pdf​

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 17) และร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สาระ​สำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความชัดเจนและเหมาะสมเท่าที่จำเป็น และได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล​

เอกสา​รที่เ​กี่ยวข้อง

 • ​​​​​อกต. 19/2565 เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ​

​p​df

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.     /2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. 2565

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงเพื่อยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

เอกสารที่เ​กี่ยวข้อง

 • อจท-2. 13​/2565 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกรรมการหรือพนักงาน


​pdf

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ )

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลและกุญแจ

3. ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. /2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และการบริหารจัดการกุญแจ (key management)

สาระสำคัญ

เพื่อให้สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยกำหนดให้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และกุญแจ (key management) ที่มีประสิทธิภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • อกต. 41/2564 เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) และการให้บริการ wallet ของลูกค้า


​pdf​

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ​อกอ. 39/2564 เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

​pdf
​​​​​