Sign In
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์

​​​​​​​​รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/กฎเกณฑ์ (RIA)

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Analysis : RIA) เป็นกระบวนการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลที่รัฐควรจะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนั้น และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และภาระที่จะเกิดกับประชาชน เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้น มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นในการประกาศใช้บังคับหรือไม่ โดยจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และเผยแพร่เป็นการทั่วไปด้วย


​ราย​งาน
​ดาวน์โหลดรายงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 17) และร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สาระ​สำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความชัดเจนและเหมาะสมเท่าที่จำเป็น และได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล​

เอกสา​รที่เ​กี่ยวข้อง

  • ​​​​​อกต. 19/2565 เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ​

​pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฎหมาย ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.     /2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. 2565

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงเพื่อยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

เอกสารที่เ​กี่ยวข้อง

  • อจท-2. 13​/2565 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกรรมการหรือพนักงาน


​pdf

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสำคัญ

รายงานฯ ซึ่งปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ​อกอ. 39/2564 เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

​pdf