Sign In
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ตามที่มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ให้เริ่มกระทำครั้งแรกไม่ช้ากว่า 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งต่อๆ ไปทุกรอบระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่ต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานตามตารางด้านล่าง


ลำดั​บที่​
รายชื่อกฎหมาย
ระยะเวล​าแล้วเสร็จ
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

รายงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์

1พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540พ.ศ. 2564

​pdf

2พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530พ.ศ. 2565

​pdf​​

3​พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550พ​.ศ. 2565

pdf

4พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546พ.ศ. 2566​p​df
5พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561พ.ศ. 2567
​6พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535พ.ศ. 2568


​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Complaint Center

โทร. 1207​