Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนธ. 41/2563]


หลักการในการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หลักการในการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
27/11/2563
28/12/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกต. 39/2563]


การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับหลักทรัพย์ดิจิทัลและปรับปรุงในเรื่องศูนย์ซื้อขาย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับหลักทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
24/11/2563
24/12/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจต. 38/2563]


หลักการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกและแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond)วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
20/11/2563
21/12/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-2. 35/2563]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (takeover) เพื่อลดช่องทางการยื่นเอกสารและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ takeover โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในการยื่นเอกสารในรูปแบบ online เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกตามแนวทาง Regulatory Guillotineวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
19/11/2563
18/12/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนจ. 31/2563]


การปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อลดภาระและต้นทุนของภาคเอกชนตามแนวทาง Regulatory Guillotineวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

30/09/2563 - 30/10/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนจ. 29/2563]


การปรับปรุงประกาศจัดการกองทุนรวม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุนรวม เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ลดภาระให้แก่บริษัทจัดการลงทุน ตามแนวทาง Regulatory Guillotineวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

28/09/2563 - 30/10/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 28/2563]


ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

24/08/2563 - 23/09/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 22/2563]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดกระบวนการที่มีความซ้ำซ้อนและลดภาระของบุคลากรและผู้ประกอบธุรกิจวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

13/08/2563 - 14/09/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล