Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อจต. 18/2562]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW) ให้กระชับ เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
18/04/2562
17/05/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว

[อพษ. 16/2562]


การออกประกาศกำหนดเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานต่อสำนักงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้ ก.ล.ต.ใช้มาตรการบังคับโดยตรงกับกรรมการและผู้บริหาร กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
09/04/2562
09/05/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว

[อพษ. 15/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งนิยามที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความชัดเจน ครอบคลุมการทำรายการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตัดสินใจ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลัก fiduciary duty และปรับปรุงนิยามที่เกี่ยวข้อวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
27/03/2562
27/05/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว

[อกต. 11/2562]


หลักการในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
27/02/2562
13/03/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนธ. 17/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ปรับปรุงแนวทางการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ การดำเนินการในกรณีที่ดำรงเงินกองทุนไม่ได้ และรายละเอียดการคำนวณเงินกองทุน เพื่อให้หลักเกณฑ์สะท้อนความเสี่ยงและจำกัดความเสียหายได้ดียิ่งขึ้นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

12/04/2562 - 14/05/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อจท. 14/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับความเชื่อมั่น และเพิ่มความคุ้มครองต่อผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

22/03/2562 - 06/04/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อกต. 13/2562]


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

13/03/2562 - 12/04/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนจ. 12/2562]


ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

05/03/2562 - 20/03/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล