Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อจต. 18/2564]


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนด นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นและให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
07/05/2564
05/07/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจต. 19/2564]


การออกหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุน ในตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ (distressed bond fund)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเสนอการออกหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ (distressed bond)วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
07/05/2564
07/06/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนธ. 17/2564]


การปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ (Work from Home)วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
28/04/2564
28/05/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนจ. 16/2564]


หลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ พัฒนาตลาดทุนและคุ้มครองผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
27/04/2564
26/05/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนจ. 11/2564]


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นการเพิ่มนโยบายและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมเพื่อคุ้มครอง และรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

12/03/2564 - 10/04/2564

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนจ. 10/2564]


ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

04/03/2564 - 03/04/2564

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อกส. 7/2564]


หลักการในการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

05/02/2564 - 09/03/2564

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนจ. 5/2564]


ร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Hong Kong – Thailand Mutual Recognition of Funds)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Hong Kong – Thailand Mutual Recognition of Funds)วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

03/02/2564 - 05/03/2564

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล