Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อจต. 18/2562]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW) ให้กระชับ เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
18/04/2562
17/05/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนธ. 17/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ปรับปรุงแนวทางการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ การดำเนินการในกรณีที่ดำรงเงินกองทุนไม่ได้ และรายละเอียดการคำนวณเงินกองทุน เพื่อให้หลักเกณฑ์สะท้อนความเสี่ยงและจำกัดความเสียหายได้ดียิ่งขึ้นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
12/04/2562
14/05/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อพษ. 16/2562]


การออกประกาศกำหนดเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานต่อสำนักงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้ ก.ล.ต.ใช้มาตรการบังคับโดยตรงกับกรรมการและผู้บริหาร กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
09/04/2562
09/05/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อพษ. 15/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งนิยามที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความชัดเจน ครอบคลุมการทำรายการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตัดสินใจ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลัก fiduciary duty และปรับปรุงนิยามที่เกี่ยวข้อวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
27/03/2562
27/05/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนธ. 10/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

15/02/2562 - 04/03/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 58/2561]


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

24/12/2561 - 24/01/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อกม. 54/ 2561]


การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

23/11/2561 - 07/12/2561

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อจต. 52/2561]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)

หลักการและเหตุผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

15/11/2561 - 29/11/2561

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล