Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อทง. 20/2565]


การปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
23/06/2565
23/07/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-2. 18/2565]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทในเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่ขอเสนอขายหุ้น IPO ในเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
10/06/2565
09/07/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-3. 11/2565]


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
11/05/2565
08/07/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกต. 19/2565]


ร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังคามคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
เหลืออีก 4 วัน
15/06/2565
29/06/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนธ. 15/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

20/05/2565 - 06/06/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อนธ. 14/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม หลัก CG และคุ้มครองประโยชน์ผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

18/05/2565 - 02/06/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อจท-2. 13/2565] ปิดรับฟังแล้ว


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกรรมการหรือพนักงาน

ปรับปรุงเกณฑ์การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ RO และ ESOPวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

12/05/2565 - 10/06/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อตท. 12/2565] ปิดรับฟังแล้ว


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

06/05/2565 - 06/06/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด