Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนป. 7/2566]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปรับเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
03/02/2566
07/03/2566

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนป. 2/2566]


การปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การปรับปรุง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ PVDวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
03/01/2566
04/03/2566

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-1. 5/2566]


การปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ กรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ holding companyวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
01/02/2566
02/03/2566

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-1. 6/2566]


การปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรตราสารทุน

เพื่อปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
01/02/2566
02/03/2566

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟัง
ความคิดเห็น

แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
รายงานสรุปผล
รายงานประเมินการวิเคราะห์ผลกระทบ


[อจท-2. 1/2566] ปิดรับฟังแล้ว


การปรับปรุงหลักการพิจารณาการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ กรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงาน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักการพิจารณา “การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด” กรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงานวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

04/01/2566 - 02/02/2566

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อกต. 44/2565] ปิดรับฟังแล้ว


การทบทวนหลักการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider)

ยกเว้นให้ผู้ออกและเก็บรักษา DA ให้กับลูกค้า ไม่ถือเป็น DA custodianวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

27/12/2565 - 26/01/2566

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อนธ. 43/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพิ่มความยืดหยุ่นในการเปิดเผยความเสี่ยงการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

16/12/2565 - 05/01/2566

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลดไฟล์สรุปผล

[อนธ. 42/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า ในผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง

ปรับเกณฑ์การติดต่อและให้บริการลูกค้าเพื่อรองรับการเสนอขาย IC Bondวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

09/12/2565 - 28/12/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลดไฟล์สรุปผล