Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อกร. 8/2564]


การจัดทำประกาศตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
10/02/2564
12/04/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อทง. 9/2564]


การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และการกำหนดให้ผู้ลงทุนต้อง ผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทดสอบความรู้ (Knowledge test) ของผู้ลงทุนก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
25/02/2564
27/03/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกร. 2/2564]


หลักการในการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียน

หลักการในการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
12/01/2564
15/03/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกส. 7/2564]


หลักการในการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
05/02/2564
09/03/2564

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนจ. 42/2563]


หลักการเสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุน การขยายฐานผู้ลงทุน และเพิ่มความคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

01/12/2563 - 30/12/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อกต. 40/2563]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นกฎเกณฑ์ของบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ต.ท.วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

26/11/2563 - 11/12/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 37/2563]


การกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

การกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

11/11/2563 - 11/12/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 36/2563]


การปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

30/10/2563 - 30/11/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล