Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนจ. 19/2563]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Hong Kong – Thailand Mutual Recognition of Funds)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกงและไทย เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
10/07/2563
10/08/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกต. 20/2563]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงค่าธรรมเนียม “ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
เหลืออีก 2 วัน
21/07/2563
05/08/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกต. 18/2563]


ร่างประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การรายงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
01/07/2563
15/07/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว

[อจท-3. 16/2563]


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ (1) การลาออกและถอดถอนทรัสตี และการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (2) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางในดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกและการถอดถอนทรัสตีและการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ของ REIT Infra Trust และ PE trustวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
20/05/2563
19/06/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนจ. 17/2563]


ร่างประกาศเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อลดอุปสรรคต่อการขยายขนาดกองทุนและลดภาระการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

21/05/2563 - 22/06/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 15/2563]


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

18/05/2563 - 17/06/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 12/2563]


การแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเพิ่มใบอนุญาตการเป็นตัวกลาง ด้านตราสารทุนและใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลแบบเดี่ยว

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเพิ่มใบอนุญาตการเป็นตัวกลางด้านตราสารทุนและใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลแบบเดี่ยววันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

23/04/2563 - 22/05/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อตส.-1 11/2563]


ร่างประกาศกำหนดนิยาม “ผู้บริหาร” และ ร่างประกาศกำหนดนิยาม “กิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” และ “กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล”

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกำหนดคำนิยาม “ผู้บริหาร” และ “กิจการในกลุ่ม” เพื่อความชัดเจนและป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและหลักทรัพย์วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

02/04/2563 - 02/05/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล