Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนจ. 9/2563]


ร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
เหลืออีก 2 วัน
28/02/2563
31/03/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนธ. 8/2563]


ร่างหลักเกณฑ์แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับร่างแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) มาใช้สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระในการกรอกข้อมูลแก่ผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
21/02/2563
23/03/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว

[อนธ. 6/2563]


การจัดทำกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบรวมกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรจัดทำร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบบริษัทของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
20/02/2563
20/03/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว

[อจท-2. 3/2563]


การออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในวงกว้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์เพื่อเปิดให้ SME และ startup สามารถระดมทุนจากบุคคลในวงกว้างได้วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
13/02/2563
13/03/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อจท-3. 5/2563]


การกำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียนต้องแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

การกำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียนต้องแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

14/02/2563 - 28/02/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 2/2563]


การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน (Regulatory Sandbox) เพิ่มเติม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการการการจัดทำโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน (Regulatory Sandbox) เพิ่มเติมวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

30/01/2563 - 28/02/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนจ. 45/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคงเจตนารมณ์ที่จำเป็นของหลักเกณฑ์ไว้วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

11/12/2562 - 10/01/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อกต. 44/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ ico portal ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนการขออนุญาต และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

04/12/2562 - 03/01/2563

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล