Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อกต. 44/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ ico portal ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนการขออนุญาต และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
04/12/2562
03/01/2563

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-2. 42/2562]


การออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ("SME") เพื่อให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้สะดวกขึ้นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
26/11/2562
25/12/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-3. 43/2562]


ร่างประกาศเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเพื่อยกเว้นให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้างได้ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
02/12/2562
17/12/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนจ. 41/2562]


ร่างประกาศเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและเวลาในการดำเนินการวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
01/11/2562
30/11/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนธ. 33/2562]


การแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนได้สะดวกขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนได้สะดวกขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ตลาดทุนไทยในการออมและลงทุนได้อย่างทั่วถึงวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

04/10/2562 - 18/10/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 29/2562]


หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดส่งแบบรายงานวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

10/09/2562 - 10/10/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 30/2562]


ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียม การประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาตวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

13/09/2562 - 30/09/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 27/2562]


ร่างแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือกลยุทธ์การลงทุน (Program Trading)

ASCO ได้จัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายตาม Portfolio Advisory หรือ Program Trading โดยความเห็นชอบของสำนักงาน จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทต้องปฏิบัติตามวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

23/08/2562 - 23/09/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล