Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อจท-3. 31/2565]


หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
21/09/2565
21/10/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อทง. 29/2565]


การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending)

การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lendingวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
15/09/2565
17/10/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อทง. 30/2565]


การปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล

การเปิดเผยความเสี่ยงการซื้อขายคริปโทฯ และกำหนดขั้นต่ำการซื้อสินทรัพย์ฯวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
15/09/2565
17/10/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อทง. 28/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงรอบระยะเวลาการจัดส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1)

การปรับปรุงรอบระยะเวลาการจัดส่งแบบ PE Trust-1วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

06/09/2565 - 21/09/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อจต. 27/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในตลาดทุน ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ภายใต้โครงการ Sandbox

เพื่อรองรับการทดสอบ web portal ใน sandboxวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

02/09/2565 - 19/09/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อทง. 26/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565

กรมสรรพากรได้ออก พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 750 สำนักงานจึงออกประกาศที่เกี่ยวข้องวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

15/08/2565 - 29/08/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 25/2565] ปิดรับฟังแล้ว


หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนให้เหมาะสมกับนิยามผู้ลงทุนที่ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการธุรกรรม Repo เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

11/08/2565 - 26/08/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล