Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อกต. 1/2565]


การกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการจำกัดการให้บริการในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

การกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการจำกัดการให้บริการในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
25/01/2565
08/02/2565

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อนจ. 44/2564] ปิดรับฟังแล้ว


ร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล ของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

เพื่อเป็นการยกมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund) ให้มีลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

09/12/2564 - 10/01/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนจ. 43/2564] ปิดรับฟังแล้ว


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีกองทุนรวม

ปรับปรุงการชำระบัญชีกองทุนรวม เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีและการรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชี และปรับปรุงการแจ้งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต.วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

03/12/2564 - 03/01/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อนจ. 42/2564] ปิดรับฟังแล้ว


การปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

07/12/2564 - 07/01/2565

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด

[อกต. 41/2564] ปิดรับฟังแล้ว


ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) และการให้บริการ wallet ของลูกค้า

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

01/12/2564 - 31/12/2564

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล