Sign In
การเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อจต. 34/2562]


หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตราสารหนี้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
08/10/2562
06/11/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อจท-3. 32/2562]


การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (“แบบ 56-1 One report”) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
01/10/2562
31/10/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อกต. 35/2562]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและร่างประกาศยกเว้นระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาในการออกใช้บังคับกฎเกณฑ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
11/10/2562
29/10/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น

[อนธ. 33/2562]


การแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนได้สะดวกขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนได้สะดวกขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ตลาดทุนไทยในการออมและลงทุนได้อย่างทั่วถึงวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
เหลืออีก 4 วัน
04/10/2562
18/10/2562

แบบรับฟังความคิดเห็น
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


แสดงความคิดเห็น
 

วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็น


[อจท-1. 22/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการควบหรือรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเกณฑ์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นก่อนควบรวมกิจการ และการออก TSR ให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนโดยไม่ออกให้รายที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

01/08/2562 - 31/08/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 21/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท ลดความยุ่งยากซับซ้อนและสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

17/07/2562 - 20/08/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อจต. 18/2562]


หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW) ให้กระชับ เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

18/04/2562 - 17/05/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล

[อนธ. 17/2562]


การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ปรับปรุงแนวทางการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ การดำเนินการในกรณีที่ดำรงเงินกองทุนไม่ได้ และรายละเอียดการคำนวณเงินกองทุน เพื่อให้หลักเกณฑ์สะท้อนความเสี่ยงและจำกัดความเสียหายได้ดียิ่งขึ้นวันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

12/04/2562 - 14/05/2562

เอกสาร
 


ดาวน์โหลด
เอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผล