Sign In
​​​คู่มือประชาชน​

 ค้นหาคู่มือประชาชนที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. แล้ว​​​

(ระบบจะนำท่านไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ)


 

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล โปรดติดต่อ SEC Help Center โทรศัพท์ 1207​
​​​
​​​คู่มือประชาชน (แยกตามกลุ่ม)​ ​ ​

 1. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การขอรับใบอนุญาตประก​อบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล​​

 2. การขอให้สำนักงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อน​​​​ไขก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพ​ย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต

 3. การขอผ่อนผันร​ะยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล​​​​​

 4. การประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 5. การหยุดประกอบธุรกิ​จเป็นการชั่วคราว

 6. การขอผ่อนผันการโฆษณาที่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

 7. ​การขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

 8. ​การขอผ่อนผันการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 9. การขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 10. การแจ้งความประสงค์ขอลดทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล​

 11. ​ ​การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผลต่อทุนจดทะเบียน​

 12. การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 13. การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการแก้ไขฐานะเงินกองทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้​

 14. การขออนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระงับการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้​​

 15. การขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล​

 16. การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรั​พย์ดิจิทัล (Outsource)​​

 17. การขอรับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

 18. การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

 19. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

 20. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 21. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด

 22. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing) 

 23. การขอกลับมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หลังจากที่เคยขอหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว 

 24. การผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

 25. การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล​​​


หลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง

 1. การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

 2. การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงสำหรับเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพิ่มเติม กรณีที่เดิมจำกัดขอบเขตการให้บริการเฉพาะหุ้นคราวด์ฟันดิง

 3. การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

 4. การขอผ่อนผันเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

 5. การแจ้งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

 6. การขอกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงหลังจากที่เคยขอหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว 


การออกเสนอขายตราสารทุน

  การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)​​​

 1. การออกเสนอขายหุ้น​​

 2. ​​การออกเสนอขา​ย warrant​

 3. การออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

 4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 5. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด

 6. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการ​ข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 7. การยื่น​แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 8. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering)  – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)

 9. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 10. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 11. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)

 12. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 13. การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 14. คำขอผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต​​

 15. การสอบทานร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนต่อบุคคลในวงจำกัดกรณีที่มีนัยสำคัญ 


การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (PO-SME)

 1. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 2. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (นับ 1 แบบ filing)

 3. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

กองทุนรวม

 1.  การขอผ่อนผันหรือขอรับความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

 2. การขอเปลี่ยนแปลงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน (“ระบบสนับสนุน")

 3. การขอยุติการเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน (“ระบบสนับสนุน")

 4. การขอผ่อนผันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขต่อสำนักงาน กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน (operational risk)

 5. การขอผ่อนผันการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กรณีมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

 6. การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

 7. การขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลและตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 8. การขอความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

 9. การขอความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคล

 10. การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน

 11. การขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 1. การขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 2. การขอจดทะเบียนเพิ่มนายจ้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 3. การขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 4. การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 5. การขอจดทะเบียนเปลี่ยนบริษัทจัดการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 6. การแจ้งถอนตัวนายจ้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 7. การแจ้งชำระบัญชีเสร็จสิ้นกรณีนายจ้างถอนตัวจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 8. การขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและ/หรือที่ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 9. การแจ้งเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 10. การขอจดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จสิ้นกรณีเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 11. ​​การขออนุมัติขยายระยะเวลาชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ​การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 2. ​การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 3. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด

 4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 5. การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการขอเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน​​

 6. การขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 7. ​การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 8. ​การขอผ่อนผันการดําเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)

 9. การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra) 


ตราสารหนี้/ศุกุก

 1. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

 2. ​​คำขอตรวจคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้​ 

 3. ​​การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย​ 

 4. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ พันธบัตร ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

 5. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ พันธบัตร ต่อบุคคลในวงจำกัด

 6. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกูก –  เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 7. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกูก –  เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling off period)

 8. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลกํารเสนอขายตราสารหนี้และศุกูก –เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอeffective แบบ filing)

 9. การยื่นแบบ SUPPLEMENT

 10. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ และพันธบัตร ต่อบุคคลในวงจำกัด ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) 

 11. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการใน ตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น 

 12. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการใน ตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling off period)

 13. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)​


ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 1. การขอตรวจสอบหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 2. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์- เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 3. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)

 4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 5. ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (ต่ออายุต่อเนื่องตามรอบระยะเวลา)​

 6. การยื่นแบบคำขออนุญาตรายครั้งของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-2) พร้อม feature

 7. ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน

 8. ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

 9. การดำเนินการของผู้ออก DW กรณี ดำรงคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 1. การขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“การขออนุญาตออกและเสนอขาย DR") – กรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตและคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารพร้อมกัน

 2. การขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“การขออนุญาตออกและเสนอขาย DR") – กรณีแยกยื่นคำขอ ​

 3. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) 

 4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ(แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DRบนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) 

 5. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing) (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม)​ผู้ประกอบธุรกิจ 

 1. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

 2. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์​

 3. คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื​อ

 4. การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า​ 

 5. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. การขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) 

 7. การอนุญาตให้ยุติการให้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาหรือขยาย ระยะเวลาการให้บริการสำหรับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) 

 8. การขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) 

 9. การขอมีสำนักงานสาขา การขอขยายขอบเขตการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์เป็นสาขาเต็มรูปแบบ และการขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 10. ​​การขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 11. การขอเอกสารรับรองการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 12. การดำเนินการลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 13. การขอรับความเห็นชอบและการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ด้อยสิทธิ

 14. การขอผ่อนผันการจัดทำและยื่นแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ

 15. การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการแก้ไขฐานะเงินกองทุน หรือการโอนทรัพย์สิน  และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

 16. การขอผ่อนผันวิธีการลดความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

 17. การขอผ่อนผันการจัดทำและยื่นแบบรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจ​

 18. การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 19. การขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 20. การขอความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ 

 21. ​​​​การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 22. การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 23. การแจ้งการมอบหมายให้บุคคอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ​ผู้สอบบัญชี


ศูนย์ซื้อขาย / สำนักหักบัญชี/ศูนย์รับฝาก/นายทะเบียน/สมาคม 

 1. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

 2. การขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

 3. การขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

 4. การขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

 5. การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 6. การขออนุญาตเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 7. การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 8. การขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

 9. การขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

 10. การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

 11. การขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

 12. การขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

 13. การขอเลิกการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

 14. การขอผ่อนผันคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

 15. การขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

 16. การขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ)

 17. การขอรับใบอนุญาตการให้บริการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน 

 18. การขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน   

 19. การขอยุติการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน 

 20. การขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) 

 21. การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ​


ผู้ประเมิน

 1. การขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน สำหรับกรณีเป็นการขอความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุ​

 2. การขอความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนสำหรับกรณีเป็นการขอความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุ

 3. ​การขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน สำหรับกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูล​​​


การนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ / บัญชีผู้ใช้งาน

 1. ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System)

 2. แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)

 3. แบบแจ้งการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)

 4. แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. (SEC account)

 5. แบบแจ้งการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. (SEC account)

 6. การขอผ่อนผันการดำเนินการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. 

คำขอผ่อนผันที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ​

 1. การขอเพื่อให้แบบคำเสนอซื้อมีผลบังคับใช้ (แบบ 247-4)​

 2. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (whitewash)

 3. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีการได้มาจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม

 4. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีการ​ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูกิจการ

 5. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีอื่นใดที่ซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการได้มีแนววินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว

 6. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรประการอื่น

 7. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

 8. การขอผ่อนผันระยะเวลาในการยื่นหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องแสดงในคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4

 9. การขอผ่อนผันการได้หุ้นมาเพิ่มเติมภายหลังได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

 10. การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (กรณี share swap)

 11. การขอผ่อนผันระยะเวลาหรือวิธีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อมีการได้มาจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

 12. การขอผ่อนผันให้กิจการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (anti-takeover)

 13. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ (chain principle) โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการครอบงำกิจการ

 14. การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอซื้อ

 15. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีที่สำนักงานเห็นว่าควรได้รับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover Panel)

 16. การขออนุมัติเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี

 17. การขอใช้สิทธิยกเลิกคำเสนอซื้อเมื่อเกิดเหตุ​​ร้ายแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ

 18. การขอใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ

 19. การขอใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อ กรณีการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Complaint Center

โทรศัพท์ 1207​