Sign In
​​​คู่มือประชาชน​

 ค้นหาคู่มือประชาชนที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. แล้ว

(ระบบจะนำท่านไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ)


 

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล โปรดติดต่อ SEC Help Center โทรศัพท์ 1207​


 

สำหรับคู่มือประชาชนที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ก.พ.ร. ท่านสามารถเรียกดูได้ตามรายการด้านล่างนี้






คู่มือประชาชน​​​​


สินทรัพย์ดิจิทัล

 1. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 2. การขอให้สำนักงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต

 3. การขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล​​​​​

 4. การประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 5. การหยุดประกอบธุรกิ​จเป็นการชั่วคราว

 6. การขอผ่อนผันการโฆษณาที่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

 7. ​การขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

 8. ​การขอผ่อนผันการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 9. การขอความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 10. การขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 11. ​ ​การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผลต่อทุนจดทะเบียน

 12. การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 13. การขอผ่อนผันระยะเวลาดำเนินการแก้ไขฐานะเงินกองทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้​

 14. การขออนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระงับการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้​​

 15. การขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล​

 16. การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Outsource)​​

 17. การขอรับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล


การออกเสนอขายตราสารทุน

 1. การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)​​

 2. การออกเสนอขายหุ้น​​

 3. ​​การออกเสนอขา​ย warrant​

 4. การออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

 5. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 6. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด

 7. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการ​ข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 8. การยื่น​แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 9. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering)  – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)

 10. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 11. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 12. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)

 13. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 14. การเสนอขายหุ้น-PP และการเสนอขาย warrant-PP ในกรณีอื่นที่มิใช่กรณีการเสนอขายที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้กำหนดราคาเสนอขายในช่วงเวลาที่เสนอขายหรือการเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

 15. การเสนอขายหุ้น-PP และการเสนอขาย warrant-PP สำหรับกรณีการเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือ warrant และหุ้นรองรับ ที่เหลือจากการจัดสรรแบบ RO หรือไม่

 16. การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

 1. การขออนุญาตอ​อกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 2. ​การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 3. ​การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด

 5. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

 6. การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการขอเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน​​

 7. การขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 8. ​การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 9. ​การขอผ่อนผันการดําเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)

 10. การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra) 


ตราสารหนี้/ศุกุก

 1. การยื่นแบบ 69-SUPPLEMENT​

 2. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกูก – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

 3. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกูก – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling off period)

 4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกูก – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล  (ขอ effective แบบ filing)

 5. การออกเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

 6. คำขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

 7. คำขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด

 8. คำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้เป็นสกุลเงินบาทของกิจการต่างประเทศ

 9. คำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้โดยกองทรัสต์

 10. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

 11. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้และตั๋วเงิน

 12. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

 13. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

 14. คำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน​

 15. คำขอตรวจคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้​ 

 16. ​​การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย​ 


ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 1. การขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“การขออนุญาตออกและเสนอขาย DR") – กรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตและคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารพร้อมกัน

 2. การขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“การขออนุญาตออกและเสนอขาย DR") – กรณีแยกยื่นคำขอ ​

 3. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) 

 4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ(แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DRบนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) 

 5. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing) (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขายDR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม)​



ผู้ประกอบธุรกิจ 

 1. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

 2. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์​

 3. คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื​อ


ผู้สอบบัญชี



สำนักหักบัญชี/ศูนย์รับฝาก/นายทะเบียน

 1. ​การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 2. การขออนุญาตเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 3. การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 4. การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

 5. ​การขอรับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

 6. ​การขอรับใบอนุญาตการให้บริการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

 7. ​การขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

 8. ​การขอยุติการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

 9. การขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ)

 10. ​การขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ)

 11. การขอยุติการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ)


ผู้ประเมิน

 1. การขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน สำหรับกรณีเป็นการขอความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุ​

 2. ​การขอความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนสำหรับกรณีเป็นการขอความเห็นชอบครั้งแรกและต่ออายุ

 3. ​การขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน สำหรับกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูล​​​


การนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ / บัญชีผู้ใช้งาน

 1. ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System)

 2. แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)

 3. แบบแจ้งการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account)

 4. แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. (SEC account)

 5. แบบแจ้งการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. (SEC account)

 6. การขอผ่อนผันการดำเนินการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. 

คำขอผ่อนผันที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 

 1. การขอเพื่อให้แบบคำเสนอซื้อมีผลบังคับใช้ (แบบ 247-4)​

 2. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (whitewash)

 3. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีการได้มาจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม

 4. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีการ​ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูกิจการ

 5. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีอื่นใดที่ซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการได้มีแนววินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว

 6. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรประการอื่น

 7. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

 8. การขอผ่อนผันระยะเวลาในการยื่นหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องแสดงในคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4

 9. การขอผ่อนผันการได้หุ้นมาเพิ่มเติมภายหลังได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

 10. การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (กรณี share swap)

 11. การขอผ่อนผันระยะเวลาหรือวิธีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อมีการได้มาจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

 12. การขอผ่อนผันให้กิจการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (anti-takeover)

 13. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ (chain principle) โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการครอบงำกิจการ

 14. การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอซื้อ

 15. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีที่สำนักงานเห็นว่าควรได้รับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover Panel)

 16. การขออนุมัติเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี

 17. การขอใช้สิทธิยกเลิกคำเสนอซื้อเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ

 18. การขอใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ

 19. การขอใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อ กรณีการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน











ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207​