Sign In
ยื่นคำขอ

​​​​​​​​​ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงาน ว่าด้วยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์​


 ​​ข่าวประกาศ​
สำนักงานปรับปรุง "ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อให้รองรับกรณีกรรมการประสงค์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลด้วยตนเอง และรองรับการประทับเวลารับข้อมูลด้วย​​ระบบ e-Time Stamping มีผลบังคับใช้ 16 พฤษภาคม 2560


 

​ระเบียบ / ข้อกำหนด / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้ 16 พฤษภาคม 2560
ระเบียบฉบับประมวล
ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


 


​​Download แบบฟอร์ม​
แบบ EF-2 หนังสื​อแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้า​ที่ปฏิบัติการ   
แบบ EF-3 หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
แบบ EF-4 หนังสือเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
รายชื่อรายงานหรือข้อมูลที่ต้องระบุใน EF-3
แบบปกติ | แบบ Outsource 


 

หมายเหตุ : สถานที่ในการจัดส่งแบบฟอร์ม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 22
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900​


 

​Download Software
ซอฟต์แวร์สำหรับลงลายมือชื่อ (V 3.0)
คู่มือติดตั้งซอฟต์แวร์ SECSign (V 3.0)

 


 

เอกสารเผยแพร่ & FAQ
การปรับแก้ไขใน "ระเ บียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560"​​

การเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบonline & FAQ (ขอ user/password และเตรียมการเพื่อส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
FAQ การยื่นแบบ EF-2/EF-3 เพื่อขอสิทธิการใช้งานระบบ IPOS single portal (การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะสั้น)การทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อม
ทดสอบซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อ / ทดสอบใบรับรอง และสิทธิในการส่งข้อมูล 

รายชื่อ Public CA ที่มีการนำใบรับรองมาใช้กับสำนักงาน
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (คู่มือการขอใบรับรอง)
หมายเหตุ: หากท่านต้องการใช้ใบรับรองจาก public CA รายอื่น นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้น สามารถแจ้ง helpdesk เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมความพร้อม


 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม