Sign In
กฎเกณฑ์
​​​ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน

​​

​กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​​


1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับประมวล)

2. บัญชีแนบท้ายประกาศ (ทลธ.8/2557)

3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 6)

4. ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้

5. หนังสือเวียนที่ กลต.นจ.(ว) 17/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและประเภทคนขาย

6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34)

7. ประกาศที่ ทลธ. 27/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 8) (เพิ่มคุณสมบัติการใช้ผลอบรมมาขึ้นทะเบียนใหม่ได้)

8. หนังสือเวียนที่ นจ.(ว) 6/2561 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศ (ทลธ. 27/2561) และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน

9. หนังสือเวียน ที่ นธ (ว) 3/2561 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Professional Mobility

10. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น ผู้วางแผนการลงทุน (ตารางคุณสมบัติหน้า 16-20) 

11. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน (ตารางคุณสมบัติหน้า 21-37) 

12. คุณสมบัติของผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 / ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 / ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 (ตารางคุณสมบัติหน้า 38-49)

13. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป (ตารางคุณสมบัติหน้า 50-53)

14. การซื้อขายด้านคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น เจ้าหน้าที่จัดการสินค้าเกษตร (ตารางคุณสมบัติหน้า 55-56)

15. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน / นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน (หน้าที่ 29 และ 54) 

16. คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็น ผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน / ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน

17. กลต.บธ.(ว) 44/2556 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้แนะนำการลงทุน

18. กลต.กธ.(ว) 3 /2561 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน​

โทรศัพท์ 0-2263-6134​