Sign In
กฎกระทรวง

​​​​กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพร​ะราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ ๖ โดยจะเลือกชำระทั้งจำนวนในวันที่ได้รับใบอนุญาตหรือจะแบ่งชำระเป็นรายปี ปีละเท่า ๆ กัน ไม่เกินห้าปีก็ได้

ในกรณีที่แบ่งชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปี ให้ชำระปีแรกในวันที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับปีต่อ ๆ ไปให้ชำระก่อนวันตรงกับวันที่ได้รับใบอนุญาตในปีแรก

ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว"

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

 

(ธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
โทรศัพท์ 0-2033-9525