Sign In
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
ออกตามความใ​​นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน"ข้อ ๗ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

     (๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์คำขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท

     (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ บาทให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต"

ข้อ ๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตดังกล่าวของปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอีกต่อไปนับแต่ปีถัดจากปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
โทรศัพท์ 0-2033-9525