Sign In
ทรัสตี

ทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อบริ​ษัท
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น​​ จี และ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 เลขที่ 1  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1


ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ชื่อบริ​ษัท
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3900
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี และ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26  เลขที่ 175  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6400 โทรสาร 0-2679-5596
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 เลขที่ 1  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2286-3484 โทรสาร 0-2286-3585


ทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

​​ ชื่อบริ​ษัท
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 เลขที่ 1  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี และ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

18 อาคาร ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


ศูกุกทรัสตี​​

ชื่อบริ​ษัท​
ที่อยู่สำนักงานใหญ่​
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)​ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 เลขที่ 1  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
​​


ชื่อบริ​ษัท​
ที่อยู่สำนักงานใหญ่​

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

​199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น​​ จี และ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 เลขที่ 1  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

​​
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SEC​ Help Center

​โทรศัพท์ 1207