Sign In
นิติบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

ลำดับที่รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต วันที่ได้รับอนุญาต
1ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด17 เมษายน 2545
2ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)16 ตุลาคม 2546
3ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ15 กรกฎาคม 2547
4ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2 ตุลาคม 2549
5บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด19 ตุลาคม 2549
6บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด7 พฤษภาคม 2552
7บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)6 สิงหาคม 2553
8ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)3 กันยายน 2553
9ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)9 มีนาคม 2554
10ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)25 พฤษภาคม 2555
11บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 28 พฤศจิกายน 2556
12บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด25 กุมภาพันธ์ 2559
13บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด 20 มกราคม 2560
14บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด1 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

02-263-6455