Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 129/2565 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ SME 08/08/2565
ฉบับที่ 128/2565 ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน 03/08/2565
ฉบับที่ 127/2565 ก.ล.ต. – คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนากลุ่มย่อยสร้างความเข้าใจการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมหาแนวทางปฏิบัติของภาคธุรกิจ 03/08/2565
ฉบับที่ 126/2565 ก.ล.ต. ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2565 ระดับ A ที่ 94.65 คะแนน เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 4 02/08/2565
ฉบับที่ 125/2565 ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งลูกค้าทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา Moratorium เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนด 30/07/2565
ฉบับที่ 124/2565 ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงกรณียื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์ 28/07/2565
ฉบับที่ 123/2565 ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 27/07/2565
ฉบับที่ 122/2565 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการและองค์ประกอบกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 26/07/2565
ฉบับที่ 121/2565 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เปิดซื้อขายตาม Trading rules และฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล 25/07/2565
ฉบับที่ 120/2565 ก.ล.ต. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อมูล เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณี Zipmex 25/07/2565