Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 100/2562 ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี 2563 16/08/2562
ฉบับที่ 99/2562 ก.ล.ต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ 5 หน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน 16/08/2562
ฉบับที่ 98/2562 ก.ล.ต. ร่วมกับ 12 องค์กร เปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 14/08/2562
ฉบับที่ 97/2562 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ 13/08/2562
ฉบับที่ 96/2562 ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางร่วมเป็นสมาชิก NDID เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น 09/08/2562
ฉบับที่ 95/2562 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ 09/08/2562
ฉบับที่ 94/2562 ก.ล.ต. จับมือ ธปท. ลดความซ้ำซ้อนการรายงานพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศและอนุพันธ์ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 09/08/2562
ฉบับที่ 93/2562 ก.ล.ต. เผยผลการสัมมนา “ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน” ได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากหลายภาคส่วน 07/08/2562
ฉบับที่ 92/2562 ก.ล.ต. เตรียมลงนาม MOU กับ ก.ล.ต. กัมพูชา เพื่อร่วมผลักดันการระดมทุนระหว่างประเทศ 06/08/2562
ฉบับที่ 91/2562 ก.ล.ต. เตรียมแก้เกณฑ์ลดอุปสรรค บจ. ปรับโครงสร้างการถือหุ้น รองรับการควบรวมกิจการ 06/08/2562