Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 53/2566 ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นปรับเกณฑ์การจัดตั้งหรือย้ายสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 24/03/2566
ฉบับที่ 52/2566 ธปท. - ก.ล.ต. - คปภ. รับมอบประกาศเกียรติคุณ ในการขับเคลื่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงิน 22/03/2566
ฉบับที่ 51/2566 ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ครั้งที่ 38 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 22/03/2566
ฉบับที่ 50/2566 ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 21/03/2566
ฉบับที่ 49/2566 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีเผยแพร่ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับข้อมูลของ PPPM 17/03/2566
ฉบับที่ 48/2566 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักการพิจารณา “การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด” กรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงาน 17/03/2566
ฉบับที่ 47/2566 ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับ SME – Startup เสนอขาย “ตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน” 16/03/2566
ฉบับที่ 46/2566 สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผย “นโยบายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม” สนับสนุนการพัฒนาและคุ้มครองผู้ลงทุน 15/03/2566
ฉบับที่ 45/2566 ก.ล.ต. เผยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมสอดคล้องตามมาตรฐานสากล IOSCO ในระดับสูง 10/03/2566
ฉบับที่ 44/2566 ก.ล.ต. เตรียมเปิดให้ทดสอบระบบ Web Portal ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ภายใต้โครงการ Sandbox เม.ย. นี้ 10/03/2566