Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 93/2564 ก.ล.ต. เผย BitX ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต และไม่ได้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใบอนุญาต 12/05/2564
ฉบับที่ 92/2564 ก.ล.ต. ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ บรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมในการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศ ในอาเซียน 11/05/2564
ฉบับที่ 91/2564 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมออกเกณฑ์จัดตั้งกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ (distressed bond fund) 10/05/2564
ฉบับที่ 90/2564 ก.ล.ต. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 07/05/2564
ฉบับที่ 89/2564 ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ 05/05/2564
ฉบับที่ 88/2564 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก โดยขยายเวลาให้แก้ไขระบบงาน จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 29/04/2564
ฉบับที่ 87/2564 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ภาคธุรกิจ พร้อมเปิดทางให้รับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนจากที่บ้าน (Work from Home) รองรับความปรกติใหม่ 28/04/2564
ฉบับที่ 86/2564 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์การจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในตลาดทุน 28/04/2564
ฉบับที่ 85/2564 ก.ล.ต. ผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถนำส่งงบการเงิน งวดไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ 27/04/2564
ฉบับที่ 84/2564 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อปรับปรุงมาตรการลงโทษให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ 26/04/2564