Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 149/2562 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในการกำกับดูแล ‘ธุรกิจที่ปรึกษา-ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล’ เพื่อให้ผู้ลงทุน ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน 18/10/2562
ฉบับที่ 148/2562 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 18/10/2562
ฉบับที่ 147/2562 ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 17/10/2562
ฉบับที่ 146/2562 ก.ล.ต. เปิดเผย OKEx Thailand ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต 17/10/2562
ฉบับที่ 145/2562 ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ e-KYC เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมขยายเวลาใช้บังคับ เป็น 1 ม.ค. 2564 16/10/2562
ฉบับที่ 144/2562 ก.ล.ต. และพันธมิตร มอบรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ให้นายจ้าง 77 ราย กระตุ้นสมาชิก PVD วางแผนการเงิน 16/10/2562
ฉบับที่ 143/2562 ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15/10/2562
ฉบับที่ 142/2562 เลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมสมาคมอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และตลาดการเงินเอเชีย 15/10/2562
ฉบับที่ 141/2562 ก.ล.ต. ร่วมมือ 2 องค์กรจัดอบรม “SEC Boot Camp” สนับสนุน Green Bond เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน 15/10/2562
ฉบับที่ 140/2562 ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยแอบอ้างชื่อผู้มีชื่อเสียง และ ก.ล.ต. 15/10/2562