Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 81/2567 ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้น EVER ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติเนื่องจากราคาไม่เหมาะสม 17/04/2567
ฉบับที่ 80/2567 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย 17/04/2567
ฉบับที่ 79/2567 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 17/04/2567
ฉบับที่ 78/2567 พนักงานอัยการฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK จำนวน 7 ราย ส่งผลให้คำสั่งอายัดทรัพย์สินยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น 11/04/2567
ฉบับที่ 77/2567 ก.ล.ต. ประกาศผลการประกวดคลิป “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” ประชาชนรวมพลังเตือนภัยหลอกลงทุน 11/04/2567
ฉบับที่ 76/2567 ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้น NCL ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เห็นด้วยกับการให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการ 10/04/2567
ฉบับที่ 75/2567 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 6 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น BM 02/04/2567
ฉบับที่ 74/2567 ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เปิดโอกาส SME – Startup เข้าถึงแหล่งทุนและมีส่วนร่วมพัฒนาด้านความยั่งยืน 02/04/2567
ฉบับที่ 73/2567 แอปพลิเคชัน “SEC Check First” สามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้แล้ววันนี้ เพื่อให้เช็กก่อนเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลงทุน 01/04/2567
ฉบับที่ 72/2567 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์ 30/03/2567