Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 224/2563 ก.ล.ต. รับฟังความเห็นปรับแก้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน 27/11/2563
ฉบับที่ 223/2563 ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศยกเว้นให้บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ออกกฎเกณฑ์บางประเภทได้โดยไม่ต้อง ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 26/11/2563
ฉบับที่ 222/2563 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัยยิ่งขึ้น รองรับเทคโนโลยีใหม่ 24/11/2563
ฉบับที่ 221/2563 ก.ล.ต. จัด “SEC Capital Market Symposium 2020” สนับสนุนการใช้ Big Data และส่งเสริมนวัตกรรมในตลาดทุน 24/11/2563
ฉบับที่ 220/2563 ก.ล.ต. ร่วมกับสภาทนายความฯ จัดสัมมนาเพื่อเสริมประสิทธิภาพแก่ทนายความในการช่วยเหลือผู้เสียหายในตลาดทุนด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) 23/11/2563
ฉบับที่ 219/2563 ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับการออกและเสนอขาย “Sustainability-linked Bond” ตราสารหนี้ยั่งยืนประเภทใหม่ 20/11/2563
ฉบับที่ 218/2563 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 19/11/2563
ฉบับที่ 217/2563 ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เงินกองทุนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาล่วงหน้า 16/11/2563
ฉบับที่ 216/2563 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์กำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินต่าง ๆ 13/11/2563
ฉบับที่ 215/2563 ก.ล.ต. ปรับแบบรายงาน เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจ พร้อมปรับลดขั้นตอนการนำส่งรายงาน 12/11/2563