Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 186/2564 TBCSD ผนึกกำลัง ก.ล.ต. และ TEI ลงนามความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของภาคธุรกิจและประเทศไทย 15/10/2564
ฉบับที่ 185/2564 ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต 15/10/2564
ฉบับที่ 184/2564 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีเผยแพร่ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับ JCKH และ RPC 08/10/2564
ฉบับที่ 183/2564 ก.ล.ต. ไทยหารือหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างประเทศ 05/10/2564
ฉบับที่ 182/2564 ก.ล.ต. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 01/10/2564
ฉบับที่ 181/2564 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนและปลอดภัยยิ่งขึ้น มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 30/09/2564
ฉบับที่ 180/2564 ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 28/09/2564
ฉบับที่ 179/2564 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 21/09/2564
ฉบับที่ 178/2564 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม 20/09/2564
ฉบับที่ 177/2564 ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 20/09/2564