Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 74/2563 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนไม่ถูกต้องครบถ้วน 03/04/2563
ฉบับที่ 73/2563 ก.ล.ต. ผ่อนผันเวลาการประกาศและการนำส่งงบการเงินรายปีให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 03/04/2563
ฉบับที่ 72/2563 ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ ICO Portal เพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนพัฒนาระบบงาน 02/04/2563
ฉบับที่ 71/2563 ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศกำหนดนิยาม “ผู้บริหาร” และ “กิจการในกลุ่ม” ของกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายหลักทรัพย์ เพื่อความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน 02/04/2563
ฉบับที่ 70/2563 ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหาร บลจ. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 01/04/2563
ฉบับที่ 69/2563 1 เมษายน 2563 เปิดจำหน่าย “SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน” ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว 18 กองทุน 31/03/2563
ฉบับที่ 68/2563 ก.ล.ต. อนุมัติ “กองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน” แล้ว 17 กองทุน จาก บลจ. 13 แห่ง พร้อมขาย 1 เมษายน นี้ 30/03/2563
ฉบับที่ 67/2563 ก.ล.ต. ชี้แจงบริษัทจดทะเบียนสามารถเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ 30/03/2563
ฉบับที่ 66/2563 ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่ามาตรการ ธปท. และ ก.ล.ต. ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ 26/03/2563
ฉบับที่ 65/2563 ก.ล.ต. ผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ 26/03/2563