Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 10/2563 ก.ล.ต. พร้อมเปิดให้ บลจ. ออกกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เดือนกุมภาพันธ์ นี้ 21/01/2563
ฉบับที่ 9/2563 ก.ล.ต. สนับสนุนภาคธุรกิจเปิดทางผู้ลงทุนไทยลงทุนต่างประเทศได้สะดวกขึ้น 17/01/2563
ฉบับที่ 8/2563 ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าการศึกษากฎหมายการกำกับดูแล สำนักงานสอบบัญชี-ผู้สอบบัญชี ในต่างประเทศ เร่งยกระดับแนวทางของไทย 15/01/2563
ฉบับที่ 7/2563 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 14/01/2563
ฉบับที่ 6/2563 ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. ฮ่องกง ได้ผลสรุปความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนตามนโยบายรัฐบาล 14/01/2563
ฉบับที่ 5/2563 ก.ล.ต. ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 เปิดโครงการ CSR ปลูกฝังทักษะการออม 09/01/2563
ฉบับที่ 4/2563 ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น MACO ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีเข้าซื้อ Hello LED ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ไม่เหมาะสม 09/01/2563
ฉบับที่ 3/2563 ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 03/01/2563
ฉบับที่ 2/2563 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีทุจริตยักยอกเงินลูกค้า 03/01/2563
ฉบับที่ 1/2563 ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ 03/01/2563