Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 87/2566 ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วม “การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 29/05/2566
ฉบับที่ 86/2566 ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 6 ราย กรณีขายหุ้น PTG โดยอาศัยข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายใน และช่วยเหลือการกระทำความผิด 29/05/2566
ฉบับที่ 85/2566 ก.ล.ต. สนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 26/05/2566
ฉบับที่ 84/2566 การพิจารณาการแก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 24/05/2566
ฉบับที่ 83/2566 ก.ล.ต. สรุปความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 24/05/2566
ฉบับที่ 82/2566 ก.ล.ต. แต่งตั้ง “โฆษก ก.ล.ต.” 22/05/2566
ฉบับที่ 81/2566 ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของ holding company 18/05/2566
ฉบับที่ 80/2566 ก.ล.ต. สั่งการ STARK ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 17/05/2566
ฉบับที่ 79/2566 ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 17/05/2566
ฉบับที่ 78/2566 รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 11/05/2566