Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 143/2564 ก.ล.ต. ปักธงขับเคลื่อนกลไกตลาดทุนส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการ 21/07/2564
ฉบับที่ 142/2564 ก.ล.ต. ออกเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน 21/07/2564
ฉบับที่ 141/2564 ก.ล.ต. เปิดทาง REIT buy-back ลงทุนสิทธิการเช่าได้ เพิ่มความยืดหยุ่นจากเดิมลงทุนในกรรมสิทธิ์เท่านั้น 20/07/2564
ฉบับที่ 140/2564 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในส่วนว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 20/07/2564
ฉบับที่ 139/2564 ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี 20/07/2564
ฉบับที่ 138/2564 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนกรณีแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ 19/07/2564
ฉบับที่ 137/2564 ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์คำนวณ NAV “กองทุนรวม UI” ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไป 19/07/2564
ฉบับที่ 136/2564 ก.ล.ต. ร่วมมือกับ มอ. จัด “SEC Capital Market Regional Seminar 2021” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุนในระดับภูมิภาค 19/07/2564
ฉบับที่ 135/2564 ก.ล.ต. เผยยอดโครงการ Regulatory Guillotine ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 สำเร็จแล้ว 37 โครงการย่อย 15/07/2564
ฉบับที่ 134/2564 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund) 14/07/2564