Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

จัดเรียงตาม :
หัวข้อข่าววันที่เอกสารประกอบMultimedia
ฉบับที่ 161/2565 ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 2 ราย กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 27/09/2565
ฉบับที่ 160/2565 ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด 27/09/2565
ฉบับที่ 159/2565 ก.ล.ต. ผนึกองค์การสหประชาชาติ และ PRI จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจตลาดทุน เพื่อส่งเสริมหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ 26/09/2565
ฉบับที่ 158/2565 ก.ล.ต. ประสานขอความร่วมมือ “ดีอีเอส” พิจารณาดำเนินการกรณีหลอกลวงลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย 24/09/2565
ฉบับที่ 157/2565 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 21/09/2565
ฉบับที่ 156/2565 ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นในวงกว้างของ SME 19/09/2565
ฉบับที่ 155/2565 ก.ล.ต. เพิ่มประเภทธุรกิจ “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีมาตรฐานและเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน 19/09/2565
ฉบับที่ 154/2565 ก.ล.ต. ให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ 17/09/2565
ฉบับที่ 153/2565 ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น JAS ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ 15/09/2565
ฉบับที่ 152/2565 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล 15/09/2565